Sijoittamisen tärkeimmät tunnusluvut

Niin aloittelevan kuin kokeneemman sijoittajan kannattaa tutustua sijoittamisen tunnuslukuihin, jotka auttavat tulkitsemaan yrityksiä sijoituskohteena.

Tunnusluvut ja niihin perehtyminen on tärkeä osa sijoittamista sekä riskien hallintaa. Tunnusluvut kertovat muun muassa yrityksen tuloskehityksestä, taloudellisesta asemasta sekä markkina-arvostuksesta.

Yhtiötä koskevien lukujen avulla sijoittajan on helpompi tulkita yrityksiä ja siten myös hallita sijoittamiseen liittyviä riskejä. Luvut auttavat hahmottamaan, millainen yritys on sijoituskohteena verrattuna esimerkiksi saman toimialan muihin yhtiöihin. 

Suomalaiset ovat innostuneet sijoittamisesta. Suomen Pörssisäätiön julkaiseman tilaston mukaan osakesäästäjien määrä on kasvanut parin edellisvuoden aikana yli kymmenen prosenttia. Heinäkuussa 2021 yli 920 000 suomalaista omisti Euroclear Finlandin (entinen Arvopaperikeskus) arvo-osuusjärjestelmässä olevia osakkeita. Moni arvo-osuustilin lisäksi avannut myös osakesäästötilin.

Samalla, kun sijoittamisen suosio kasvaa, on tärkeää puhua sijoittamiseen liittyvistä riskeistä sekä niiden hallinnasta. Osakesijoittamisen lisäksi tunnuslukujen ymmärtämisestä on hyötyä myös rahastosijoittamisessa.

Tiesitkö, että sijoitusalustoissa on eroja? Vertailet myös sijoittamisen palvelut Sortterin avulla

Yleisimmät sijoittamisen tunnusluvut

Tunnuslukujen määrä voi aluksi tuntua hämmentävältä. Sijoitusoppaat ovat täynnä vieraita termejä viliseviä tunnuslukuja, joiden tulkitseminen saattaa vaikuttaa vaikealta ja pelottavalta. Aloittelevan sijoittajan kannattaa kuitenkin tiedostaa, että jo muutaman tärkeimmän tunnusluvun opettelemalla pääsee pitkälle.

Osakesijoittajan kannalta tärkeimmät ja eniten käytetyimmät tunnusluvut ovat:

 • EPS eli osakekohtainen tulos
 • P/E kertoo yrityksen arvostuksesta
 • P/B kuvaa yhtiön markkina-arvon ja oman pääoman suhdetta

Yllä olevat tunnusluvut kertovat sijoittajalle muun muassa yrityksen suorituskyvystä ja hinnoittelutasosta.

Tunnuslukuja ei välttämättä tarvitse edes laskea itse. Eri yritysten valmiiksi listattuja tunnuslukuja voi löytyä esimerkiksi Pörssisäätiön tai Kauppalehden sivuilta. Mikäli kuitenkin haluat laskea tunnusluvut itsenäisesti, tarvittavat tiedot löytyvät yrityksen eri taloudellisista dokumenteista, kuten taseesta ja tuloslaskelmasta.

Tunnuslukuihin perehtyminen ennen ostopäätöksen tekemistä on kannattava tapa hallita sijoittamiseen liittyviä riskejä – olit sitten osake- tai rahastosijoittaja.

EPS-luku kuvaa yrityksen tuloksen yhtä osaketta kohden

Osakekohtainen tulos eli EPS (Earnings Per Share) on yksi käytetyimmistä yrityksen kehitystä kuvaavista tunnusluvuista. EPS kertoo suoraan yrityksen osakekohtaisen tuloksen, eli kuinka paljon voittoa osakkeenomistajalle kuuluu yhtä osaketta kohden. 

Yhtiöiden osakemäärät voivat kuitenkin vaihdella paljon, joten osakekohtainen tulos ei kerro mitään yrityksen koosta tai tuloksentekokyvystä. 

Laskentakaava: yhtiön kulujen ja verojen jälkeinen nettotulos jaetaan osakkeiden lukumäärällä. Jos yhtiön tulos on miljoona euroa ja osakkeita on miljoona kappaletta, on EPS siten 1 000 000 / 1 000 000 = 1 euroa.

Quick ratio eli happotesti kuvaa lyhyen aikavälin maksuvalmiutta

Quick ratiota kutsutaan myös happotestiksi. Tämä runsaasti käytetty tunnusluku mittaa yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloista nopeasti rahaksi muutettavilla omaisuuserillään. 

Tunnusluvun avulla sijoittaja voi selvittää yhtiön kassavalmiutta ja rahoituspuskurien tilaa. Mikäli yrityksen rahoituspuskurit ovat liian pienet, voi sillä olla vaikeuksia selviytyä yllättävistä menoistaan. 

Luvun suositeltu arvo on 1, jolloin yrityksen rahoitusomaisuus kattaa lyhytaikaisten velkojen määrän. Tunnusluku ei kuitenkaan päde esimerkiksi sellaisiin kaupanalan yrityksiin, joissa pääomaa sitoutuu runsaasti varastoihin. 

Laskentakaava: (lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit) / (lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut)

P/E-luku mittaa osakkeen arvostusta

Runsaasti käytetty P/E-luku on yksi suosituimmista tunnusluvuista sijoittajien keskuudessa. Englannin kielen sanoista Price-to-earning ratio tuleva P/E-luku kertoo yksinkertaisesti sen, kuinka monta vuotta menee, että yritys tuottaa voittoa siihen sijoitetun pääoman verran.

P/E-luvun ongelmana on, että se ei huomioi tulevaisuutta. Tunnusluvun oletuksena on, että yhtiön nettotulos pysyy tulevina vuosina muuttumattomana suhteessa tarkasteluhetkeen. P/E-luku ei myöskään huomioi yhtiön tasetta tai velkaantuneisuutta.

Nopeasti kasvaville yhtiöille sallitaan korkeampi P/E-luku. Korkea P/E-luku onkin merkki siitä, että sijoittajat uskovat yhtiön kasvavan voimakkaasti tulevaisuudessa ja siksi siitä ollaan valmiita maksamaan korkeampaa hintaa. 

Karkeasti sanottuna korkea P/E-luku merkitsee sekä korkeampia riskejä että toisaalta myös mahdollisuutta korkeampiin tuottoihin. Matala P/E-luku on puolestaan yleinen hitaasti kasvavien toimialojen yrityksille.  

Laskentakaava: osakkeen hinta (P) jaetaan osakekohtaisella tuloksella (E)

P/B-luku ilmaisee yhtiön markkina-arvon ja oman pääoman suhdetta

P/B-luku (price-to-book ratio) eli tasekerroin kuvaa yhtiön markkina-arvon suhdetta omaan pääomaan. Toisin sanoen P/B-luku kertoo siis sen, miten suuri yhtiön markkina-arvo on suhteessa taseesta löytyvien omien varojen määrään.

Mitä matalampi yhtiön P/B-luku on, sitä edullisemmin se on hinnoiteltu suhteessa tasearvoonsa. Tunnusluku ei kuitenkaan huomioi pääoman laatua, joten velkaantunut ja kannattamatonkin yritys voi näyttäytyä halpana ostona. 

P/B-luku ei myöskään ota huomioon yrityksen tuloksentekokykyä. Toisin sanoen se kertoo yhtiön pääomien määrän, mutta ei paljasta osakkeen tuottopotentiaalia. 

Perinteisen teollisuuden kaltaisilla pääomavaltaisilla aloilla P/B-luku on yleensä matala, mutta vähän pääomaa sitovilla aloilla korkea. Esimerkkinä voidaan mainita it-ala, jossa tuloksenteko perustuu suurien omaisuuserien sijaan yleensä esimerkiksi henkilöstön osaamiseen. 

Laskentakaava yritystasolla: markkina-arvo / oma pääoma ilman vähemmistöosuutta.

Osaketasolla: osakekurssi / osakekohtainen oma pääoma

Sortter mediassa

YLE UutisetIlta-SanomatIltalehtiKauppalehtiMtv3 / MTV uutisetHelsingin SanomatTalouselämäMaaseudun TulevaisuusTaloussanomatRadio NovaTaloustaitoKarjalainenIlkka–PohjalainenEtelä-SaimaaUusi SuomiSavon Sanomat

Current ratio kuvaa yrityksen maksuvalmiutta

Current ratio on tunnusluku, jonka avulla sijoittaja voi tutkia yrityksen tilinpäätöshetken likviditeettiä eli maksuvalmiutta. Quick ration tavoin sillä verrataan yrityksen kassavaroja ja rahoitusomaisuutta suhteessa lyhytaikaisiin velkoihin. 

Quick ratiosta poiketen current ratio huomioi myös kassavarojen ja arvopaperien lisäksi nopeasti rahaksi muutettavan vaihto-omaisuuden. 

Mihin current ratiota sitten käytännössä tarvitaan?

Ennen kaikkea se on mainio työkalu selvittämään yrityksen riskitasoa maksukyvyn osalta. Mitä pienempi current ratio on, sitä suurempi on yrityksen maksuvalmiusriski. 

Mikäli current ratio on 2 tai enemmän, maksuvalmius on hyvä. Alle 1 menevä luku merkitsee yleensä huonoa maksuvalmiutta.

Current ratio sopii ennen kaikkea saman toimialan yritysten vertailuun. 

Laskentakaava: (rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus) / lyhytaikainen vieras pääoma

Osinkotuotto kertoo osingon suuruuden suhteessa osakkeen arvoon

Osinkotuotto ilmaisee yhtiön viimeisimmän julkaistun osingon suhdetta yhtiön pörssikurssiin. Jos yhtiö maksaa osinkoa esimerkiksi 0,25 euroa osakkeelta ja yhtiön osakekurssi on 4,50 euroa, osinkotuotto on tällöin noin 5,55 %.

Yritysten osinkopolitiikkoihin kannattaa tutustua etukäteen. Osa yrityksistä maksaa voitoistaan ison osan osinkoina omistajilleen, kun taas toiset sijoittavat voittorahojaan tulevaan kasvuun ja esimerkiksi investointeihin.

Esimerkiksi sijoitusguru Warren Buffetin sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway ei ole koskaan maksanut osinkoja osakkeenomistajilleen. 

Osinkotuotoilla on kuitenkin tärkeä rooli osakeijoittamisessa. Käytännössä sijoittajan saamat tuotot voivat koostua osakkeiden arvonnoususta ja yhtiöiden jakamista osingoista.

Perinteisesti vakaat toimialat, kuten teleoperaattorit tunnetaan korkeista osinkotuotoistaan.

Laskentakaava: (osinko/osakkeen hinta) * 100 = Osinkotuotto %

EV kertoo yrityksen velattoman markkina-arvon

Sanoista Enterprise Value tuleva EV mittaa yrityksen velatonta markkina-arvoa. 

EV-lukua hyödynnetään usein EV/EBIT-luvun kanssa. EV/EBIT on tunnusluku, joka kuvaa yrityksen velattoman markkina-arvon ja liiketuloksen suhdetta. Käytännössä EV/EBIT kertoo sijoittajalle sen, kuinka monessa vuodessa yritys tekisi velattoman arvonsa verran liiketulosta, jos liiketulos pysyy muuttumattomana. 

EV/EBIT sisältää paljon samoja tietoja kuin P/E, mutta antaa yleensä tarkemman ymmärryksen yrityksen arvosta. Toisaalta EV/EBIT-luvun laskeminen on hieman vaikeampaa kuin P/E-luvun.

Kasvuyrityksillä EV/EBIT on yleensä korkeampi kuin hitaan kasvun yrityksillä. EV/EBIT-luku voidaan laskea monella eri tavalla, joten sijoittajan kannalta on oleellista tietää, onko laskennassa käytetty esimerkiksi viimeisimmän tilikauden liiketulosta vai analyytikkojen tekemään liiketulosennustetta. 

Laskentakaava EV: yrityksen markkina-arvo + korolliset velat – nopeasti rahaksi muutettava varallisuus 

Laskentakaava EV/EBIT: yritysarvo / liiketulos

FCF kuvaa rahavirtaa, joka jää yrityksen käyttöön toimintakulujen jälkeen

FCF eli vapaa kassavirta lasketaan kassavirtalaskelman perusteella. Tämä tunnusluku mittaa sitä rahavirtaa, joka jää yrityksen käyttöön kaikkien investointien, toimintakulujen ja pääomakustannusten jälkeen.

Mitä hyötyä siitä sitten on sijoittajalle? Ensinnäkin FCF paljastaa, kuinka paljon yhtiö pystyy jakamaan omistajalleen esimerkiksi osinkoja, kun liiketoiminnan juokseviin kuluihin ja investointeihin sitoutuneet rahat on vähennetty. 

FCF kertoo myös sen, miten kannattavaa yrityksen toiminta on. Yhtiö voi esimerkiksi parantaa tulostaan aktivoimalla tuotekehitysmenojaan taseeseen, mutta kassavirtalaskelma paljastaa todellisen tilanteen.

Vapaa kassavirta onkin muistutus sijoittajalle siitä, että tuloslaskelma ja tase eivät kerro kaikkea tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Oletko miettinyt kryptosijoittamista? Vertaile kryptotoimijat Sortterin avulla ilmaiseksi

P/S-luku paljastaa yritykseen kohdistuvat kasvuodotukset

P/S eli price/sales mittaa yrityksen markkina-arvon ja liikevaihdon välistä suhdetta. P/E-luvun tavoin P/S-luku kuvastaa sijoittajien yritykseen kohdistamia kasvuodotuksia. Mitä korkeampi tunnusluku on, sitä arvokkaampana sijoittajat pitävät yhtiötä suhteessa sen nykyiseen liikevaihtoon.

P/S luku ei kuitenkaan ennakoi tulevaa, eli se ei ota kantaa myynnin kasvuvauhtiin. 

Tunnusluku on hyvin toimialariippuvainen. Erot saman toimialan yritysten P/S-luvuissa voivat selittyä esimerkiksi eroilla kannattavuudessa tai kasvunäkymissä. 

Laskentakaava: osakekannan markkina-arvo / tilikauden liikevaihto

ROI mittaa yrityksen sijoitusten kannattavuutta

Sijoitetun pääoman tuottoaste ROI (return on investment) on yksi yleisimmistä mittareista yrityksen kannattavuudelle. Runsaasti hyödynnetty tunnusluku kertoo sijoittajalle sen, kuinka paljon yritykseen sijoitettu pääoma on tuottanut. ROI on siten hyödyllinen työkalu paljastamaan, onko yritys osannut käyttää varojaan järkevästi. 

Tulkinnassa kannattaa kuitenkin huomioida esimerkiksi yrityksen tekemien investointien ajankohta. Äskettäin tehdyt investoinnit eivät välttämättä ole vielä tuottaneet lisäarvoa yritykselle, jolloin ROI saattaa antaa liian heikon käsityksen yrityksen tilanteesta. 

Sijoitetun pääoman tuoton arvoja kannattaa tarkastella vain oman toimialan sisällä. Yleinen ohjenuora kuitenkin on, että mikäli pääoman tuottoprosentti on enemmän kuin 15, on yrityksen kannattavuus erinomainen.  

Laskentakaava: liiketulos + rahoitustuotot / sijoitettu pääoma X 100

UKK – sijoittamisen tunnusluvut

 • Tunnusluvut lasketaan yrityksen liiketoimintaa kuvaavien asiakirjojen perusteella. Näitä asiakirjoja ovat muun muassa tilinpäätös, tase sekä tuloslaskelma. Valmiiksi listattuja tunnuslukuja voi löytyä myös esimerkiksi Pörssisäätiön sivuilta.

 • Osakesijoittajan kannalta tärkeimmät ja eniten käytetyimmät tunnusluvut ovat EPS, P/E ja P/B.

 • Sijoittamisen yleisimpiä tunnuslukuja kannattaa tulkita yhdessä yrityksen tunnuslukujen kanssa. Aluksi kannattaa arvioida yritystä esimerkiksi kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen kautta. 

  Tunnusluvuista ei voi myöskään tehdä suoria johtopäätöksiä. Tunnuslukuja pitää tulkita myös esimerkiksi sen mukaan, haluaako ostaa hyviä yhtiöitä kalliilla vai huonompia halvalla.

 • Yksi tunnusluku ei riitä antamaan riittävän kattavaa kuvaa yrityksen taloudellisesta tilanteesta, joten analyysissä kannattaa käyttää useaa eri tunnuslukua.

 • Aktiivisen sijoittajan kannattaa muodostaa käsitys yrityksen tunnusluvuista, verrata niitä markkinoiden viimeisimpään lukuun ja tehdä kauppa sen mukaan.

 • Yleisesti ottaen tärkein ETF:n edullisuutta mittavaa tunnusluku on tuottoero indeksiin (tracking difference), joka kertoo, miten paljon rahaston tuotto poikkeaa vertailuindeksin tuotosta.

Tarkastele tunnuslukuja ja kilpailuta sijoitussovellukset

Tunnusluvut voivat näyttäytyä aloittelevalle sijoittajalle vaikeana ja pelottavana asiana. Sijoittajan olisi kuitenkin hyvä perehtyä tarkasti yrityksen lukuihin, jotta hän voi tehdä sopivan sijoituspäätöksen. Tunnuslukuihin perehtyminen on osa riskien hallintaa.

Tiesitkö, että sijoitussovelluksissa on eroja? Ennen sijoittamisen aloittamista kannattaa vertailla eri toimijat, sillä kaupankäyntikuluissa, rahan siirroissa sekä ominaisuuksissa voi olla paljon eroja.

Voit vertailla sijoitussovellukset Sortterin vertailupalvelussa.

Vertaile sijoittamisen sovellukset jo tänään – ja säästä!