Vastuullinen rahastosijoittaminen
Takaisin blogiin

Vastuullinen rahastosijoittaminen on helppo tapa sijoittaa kestävään kehitykseen

Vastuulliset rahastot nousivat ennätyslukemiin vuonna 2020. Eettisten arvojen ohjaamasta sijoitustoiminnasta on kehittynyt megatrendi eikä suotta, sillä vastuullisten rahastojen tuotot voivat olla jopa parempia kuin tavallisissa rahastoissa.

Kasvanut huoli maailman tilanteesta ja tulevaisuudesta näkyy nykyään myös sijoitusmarkkinoilla, sillä yhä useampi pyrkii sijoittamaan vastuullisiin kohteisiin. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sijoitustoimintaa, jossa sijoituskohteet valitaan sen mukaan, miten hyvin niissä huomioidaan yleiset eettiset periaatteet, kuten ympäristöasiat, ihmisoikeudet ja hallinnollinen läpinäkyvyys.

Vastuullisesta sijoittamisesta on viime vuosien aikana kehittynyt megatrendi, joka näkyy erityisesti vastuullisuuteen keskittyvien sijoitusrahastojen menestyksenä. Vuoden 2020 aikana eurooppalaiset vastuulliset rahastot nousivat uusiin ennätyslukemiin. Ennätykset tehtiin nettomerkinnöissä, sijoitetussa varallisuudessa ja uusien vastuullisten rahastojen lanseerauksessa. 

Kasvaneen suosion myötä vastuulliset avoimet rahastot ja pörssinoteeratut vastuulliset ETF-rahastot keräsivät Euroopassa noin 233 miljardin euron nettomerkinnät, mikä on lähes kaksinkertainen summa vuoteen 2019 verrattuna.

Mitä ovat vastuulliset rahastot?

Vastuullisuustrendin myötä varsinkin vastuulliset rahastot ovat menestyneet erityisen hyvin. Vastuulliset rahastot ovat pankkien ja sijoitusyhtiöiden asiakkailleen tarjoamia sijoitusrahastoja, jotka ovat koottu noudattamalla ESG-pisteytystä.

ESG-lyhenne tulee sanoista ympäristö (environment), sosiaalinen vastuu (social) ja hallinnollinen vastuu (governance). ESG-pisteet puolestaan ovat arvio siitä, miten hyvin yhtiö tai muu sijoituskohde noudattaa yleisiä eettisiä periaatteita.

ESG-kriteerien arviointi

  • Ympäristövastuu: miten sijoituskohteen toiminnassa on huomioitu ympäristöasiat eli esimerkiksi ilmastonmuutos, energiatehokkuus ja saastuttamisen ehkäisy.
  • Sosiaalinen vastuu: tärkeitä tekijöitä ovat mm. yksityisyys, tietosuoja, ihmisoikeudet ja työolosuhteet.
  • Hallinnollinen vastuu: kattaa yhtiön hallituksen, lobbauksen, poliittisen tuen sekä muut hallinnolliseen avoimuuteen vaikuttavat tekijät.

Vastuulliset rahastot ovat siis rahastoja, jotka ovat koottu noudattaen mahdollisimman hyvin kestävän kehityksen arvoja.

Lue lisää, kuinka ymmärtää rahastoja paremmin tutustumalla sijoittamisen tunnuslukuihin.

Mistä löydän vastuullisia rahastoja?

Useat varainhoitajat tarjoavat asiakkailleen rahastoja, jotka sijoittavat vastuullisiksi katsomiinsa kohteisiin. Monien pankkien listoilta löytyy esimerkiksi uusiutuvaan energiaan ja vähähiiliseen yhteiskuntaan panostavia rahastoja.

Vastuullisesti sijoittavia rahastoja voi myös etsiä ja vertailla esimerkiksi Morningstar-sivustolla. Morningstar on amerikkalainen rahoituspalveluyritys, joka tarjoaa tietoa eri sijoituskohteista. Sivustolta löytyy yksityiskohtaista tietoa myös vastuullisesta sijoittamisesta sekä tietysti vastuullisista rahastoista, joita sivusto lisäksi arvioi oman ESG-pisteytykseen perustuvan vastuullisuusluokituksensa mukaan.

Morningstarin kaltaisten palvelujen ansiosta sijoittajille on tarjolla huomattavasti aiempaa enemmän tietoa rahastojen ja muiden sijoituskohteiden vastuullisuudesta, mikä voi osaltaan vaikuttaa vastuullisen sijoittamisen trendin kasvuun.

On silti syytä muistaa, että eri rahastoilla on erilaisia lähestymistapoja vastuullisuuteen ja rahastot voivat siten korostaa toiminnassaan eri ESG-arvoja. Eli siinä missä yksi rahasto voi sijoittaa ensisijaisesti puhtaaseen energiaan, voi toinen rahasto keskittyä enemmän sosiaalisiin arvoihin. 

Rahastoista kannattaa siis yleensä lukea, mitä yrityksiä se pitää sisällään. Lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota siihen, millä kriteereillä rahaston sijoituskohteet on valittu.

Vastuullisia rahastoja hakiessa on oleellista pitää mielessä myös se, että vastuullinen rahastosijoittaminen on usein sijoittajan itsensä arvopohjainen päätös. Vastuullisuuteen ei siis voi antaa valmiita vastauksia, vaan kyse on myös siitä, mikä on sijoittajan itsensä eettinen maailmankatsomus.

ESG-arviointi hahmottelee vastuullisuudelle lähinnä hyvät yleiset ääriviivat, mutta yksilölle vastuullisuus voi tarkoittaa paljon muutakin.

Vastuullisen sijoittajan ei tarvitse tyytyä pienempiin tuotto-odotuksiin

Tyypillisesti vastuullisen sijoittamisen on ajateltu olevan ristiriidassa mahdollisimman korkeiden tuottojen kanssa, mutta etenkin viime vuosina tilanne on kääntynyt päälaelleen. Vastuullisen sijoittamisen suosion kasvuun onkin vaikuttanut se, että sijoittajat ovat heränneet vastuullisten sijoituskohteiden hyviin tuloksiin.

Vastuullista sijoittamista on tutkittu viimeisten vuosikymmenten aikana paljon ja jopa yli 90 prosenttia tutkimuksista ovat päätyneet tulokseen, että eettisten periaatteiden mukaan tehdyt sijoitukset ovat tuottaneet myös pitkällä tähtäimellä yhtä hyvin tai jopa paremmin kuin perinteiset sijoituskohteet. Lisäksi tutkimusten mukaan ESG-käytäntöjä toiminnassaan noudattavat yritykset ovat keskimäärin muita kannattavampia.

Vastuullisuuden voikin nähdä sijoittajien näkökulmasta myös riskien hallintana. Maailmassa, jossa kuluttajat ovat yhä tiedostavampia, voi epäeettinen toiminta olla riski myös yhtiöille. Sen vuoksi vastuulliseen toimintaan panostaminen voi olla yrityksille kannattavaa toimintaa, sillä nykyään yhteiskunnan epäkohtiin puututaan aktiivisesti. Eettisesti toimiva yritys voi siis olla pitkällä aikajänteellä keskimääräistä parempi sijoituskohde.

Vastuullisten rahastojen ongelmana on eettisten rajanvetojen vaikeus

Vastuullisten rahastojen jalojen aatteiden kääntöpuolena on se, että itse vastuullisuuteen ei ole olemassa yhteisiä standardeja. Tästä syystä kriteerit sille, mihin yhtiöihin vastuulliset rahastot sijoittavat, voivat vaihdella, mikä voi vaikeuttaa juuri omiin arvoihin sopivan sijoitusrahaston löytämistä.

Vastuullinen rahastosijoittaminen on myös muuttunut ja kehittynyt vuosien varrella, mistä hyvänä esimerkkinä ovat kriteerit sille, mitä yhtiöitä rahastoon otetaan mukaan. Aiemmin vastuullisia rahastoja koottiin enimmäkseen poissulkemisen menetelmällä, mikä tarkoittaa sitä, että niistä jätettiin automaattisesti pois ESG:n kannalta epäeettiset sijoituskohteet, kuten esimerkiksi ympäristön kannalta haitalliset öljy-yhtiöt.

Vastuulliset rahastot ovat kuitenkin kehittyneet suuntaan, jossa pyritään pikemminkin tukemaan muutokseen kykenevien yritysten kehitystä vastuullisemmaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että useat ympäristön kannalta vastuullisina markkinoidut rahastot sijoittavat myös sellaisiin yhtiöihin, jotka ovat vasta matkalla vastuulliseen toimintaan. Tällaisia sijoituskohteita voivat olla esimerkiksi perinteiset autoyhtiöt, jotka kuitenkin edistävät toiminnassaan sähköautojen tuotantoa. Lisäksi rahastot voivat sisältää myös sellaisia öljy-yhtiöitä, jotka panostavat toiminnassaan uusiutuviin polttoaineisiin ja niiden kehittämiseen.

Esimerkki: iShares MSCI Global Impact ETF – suurimmat omistukset

OmistusOsuus
Tesla, Inc A/S5,03 %
Vestas Wind Systems A/S4,53 %
Umicore SA4,51 %
Johnson Matthey PLC3,77 %
Kimberly-Clark Corp.3,67 %
East Japan Railway Co3,35 %
Eli Lilly and Company3,07 %
WH Group Ltd2,94 %
West Fraser Timber Co., Ltd.2,65 %
Novo Nordisk B A/S2,62 %

Rahaston omistukset on päivitetty 24.8.2021

iShares MSCI Global Impact ETF näyttää, kuinka rahaston suurimmat omistukset jakaantuvat eri toimialojen välillä. Rahastossa on mm. sähköautoja valmistavan Teslan osakkeita, uusiutuvaa energia tuottavia yhtiöitä, hygieniatuotteita valmistavia yrityksiä sekä raaka-aineita jalostavia yhtiöitä.

Lisäksi rahastoon on myös valittu matkustajaliikenteeseen suuntautuva East Japan Railway Co ja kiinalainen elintarvikejalostaja WH Group.

Moni vastuullinen rahasto on kehittynyt monipuolisesti, mutta arvokysymykset voivat lopulta määrittää sijoittajan halukkuutta ostaa rahastoa tai yhtiön osakkeita. Eikä ainoastaan yrityksen vastuullisuus, mutta myös eettisyys ovat suurelta osin yksilön henkilökohtaisia arvokysymyksiä.

Mittarit auttavat kuitenkin sijoittajaa arvioimaan, kuinka vastuullisia rahastot ovat. Esimerkiksi iShares MSCI Global Impact ETF -rahaston esittelystä selviää ei-toivotut omistukset ja keskimääräinen hiiliriskiarvio. Ei-toivottuina omistuksina rahastolle on mm.: eläinkokeet, GMO, palmuöljy ja hiilivoima.

Lisäksi sijoittaja näkee ennalta vastuullisuusarvion, joka tarkatellun rahaston osalta noudattaa lähtökohtaisesti pörssin keskiarvoa. Silti ollakseen vastuullinen rahasto, sijoittuu iShares MSCI Global Impacr ETF vastuullisuusratingissa asteikolla 0–100 vasta sijalle 23,72.

Vastuullinen rahastosijoittaminen voi olla taloudellisesti kannattava arvovalinta

On selvää, että vastuullisuus itsessään on laaja ja epämääräinen käsite, ja että pelkät ESG-pisteet eivät välttämättä täytä yksittäisen sijoittajan henkilökohtaisia vastuullisuuden kriteereitä. Puutteistaan huolimatta ESG-pisteytys on kuitenkin osaltaan näyttänyt tietä sille, mihin suuntaan sijoittamisen ja koko yhteiskunnan olisi suotavaa kehittyä.

Vastuulliset rahastot ovat kehittyneet merkittävästi viime vuosina, ESG:n mukaisia rahastoja on tarjolla paljon ja niitä perustetaan jatkuvasti lisää. Lisäksi vastuullisten rahastojen tuotot ovat olleet keskimäärin hyviä, joten vastuullinen sijoittaminen ei välttämättä ole enää ainoastaan arvokysymys, vaan jopa puhtaasti taloudellinen valinta.

Lähteet: Yle, HS, Morningstar, Sijoittaja.fi, Pörssisäätiö, Nordnet

Lue lisää

Takaisin blogiin