Perintälain muutokset vaikuttavat myös kulutusluoton perintään
Takaisin blogiin

Perintälaki muuttuu vuonna 2022 – vaikutuksia myös kulutusluoton perintään

Suomen hallitus on kaavaillut pysyviä muutoksia perintälakiin ja muutoksilla on vaikutusta myös esimerkiksi kulutusluottojen perintään. Muutosten on määrä astua voimaan keväällä 2022.

Oletko joskus saanut maksumuistutuksen kirjepostitse laskusta, jonka olet unohtunut maksaa eräpäivään mennessä? Perintälain muutoksen myötä muistutus voidaan lähettää sinulle jatkossa sähköisesti. 

Perintä tarkoittaa sitä, että velallinen yritetään saada ensin vapaaehtoisesti suorittamaan velkojalle erääntynyt saatava, eli esimerkiksi maksamatta jäänyt vakuudeton kulutusluotto tai muu velka. Jos perintä menee tuomioistuimeen tai ulosottoon, puhutaan vapaaehtoisen perinnän sijaan oikeudellisesta perinnästä. Perintää säädellään perintälailla, johon hallitus on nyt tekemässä muutoksia.

Kuluttajia koskevat perintälain muutokset liittyvät pääosin siihen, millä tavoin maksumuistutus voidaan jatkossa kuluttajalle toimittaa. Suurimmat muutokset perintälaki tuo kuitenkin yrityksiä koskevaan perintään. Muutosten on tarkoitus astua voimaan 1.5.2022.

Perintälain vaikutukset kulutusluottoon

Luotonanto perustuu siihen, että kuluttaja maksaa lainansa takaisin lainanantajalle sovitun maksusuunnitelman mukaisesti korot ja muut kulut huomioiden.

Jos otat esimerkiksi kulutusluottoa, sovit lainasopimuksessa lainan takaisinmaksusuunnitelmasta, jota sinun tulee noudattaa. Jos taloudellisessa tilanteessasi tapahtuu muutoksia, kannattaa lainanantajaan olla yhteydessä mahdollisimman nopeasti, sillä voit neuvotella lainan takaisinmaksusuunnitelmasta uudelleen, esimerkiksi pidentämällä  laina-aikaa tai neuvottelemalla maksu- tai lyhennysvapaista. 

Huonoin vaihtoehto on jättää lainan lyhennyssumma maksamatta. Tällöin lainanmyöntäjä voi laittaa alulle perinnän, jolloin joko luotonantaja itse tai sen osoittama toimija, kuten perintätoimisto, voi alkaa perimään maksamatta jätettyä saatavaa, eli esimerkiksi lainanlyhennystä. Kannattaa muistaa, että perinnän aloittamisesta on vielä pitkä matka maksuhäiriömerkintään, mutta maksumuistutuksen saadessa on järkevää toimia heti.

Kuluttajan on hyvä tietää, että perintälaki on aina pakottava velallisen hyväksi. Tämä tarkoittaa sitä, että millään sopimuksilla ei velallisen asemaa voida huonontaa perintälain asettamiin ehtoihin nähden. Lainasopimukseen ei siis voida kirjata perintään liittyviä ehtoja, jotka poikkeavat perintälaissa määritellyistä ehdoista heikentäen asemaasi lainanottajana.

Perintälain muutokset vuonna 2022

Perintälaki keskittyy pääasiassa kuluttajia koskevaan perintään, mutta perintälakiin suunnitellut muutokset koskevat myös yritysten perintää.

Perintälain uudistuksen tärkeimmät tavoitteet ovat:

  1. Mahdollistaa sähköisten toimittamistapojen hyödyntäminen maksumuistutuksia ja maksuvaatimuksia lähetettäessä.
  2. Euromääräisten ylärajojen säätäminen perintäkulujen määrälle myös silloin, kun velallinen on muu kuin kuluttaja-asemassa oleva yksityishenkilö.
  3. Turvata yritysvelallisille riittävä aika huomautusten tai maksusuoritusten tekemiseen ennen siirtymistä mahdollisiin seuraaviin perintätoimenpiteisiin.

Näistä tavoitteista kuluttajaa koskee erityisesti kohta yksi, eli maksumuistutusten ja maksuvaatimusten sähköisten toimittamistapojen mahdollistaminen. Tällä hetkellä maksumuistutukset ja maksuvaatimukset on tullut toimittaa kuluttajalle kirjepostitse.

Perintälain muutoksen jälkeen maksumuistutukset ja maksuvaatimukset on mahdollista toimittaa kuluttajalle myös muulla tavoin kuin kirjeitse, eli käytännössä sähköisesti esimerkiksi sähköiseen postilaatikkoon tai sähköpostiin. 

Muutos itsessään ei vaadi kuluttajilta erityisiä toimia. Kuluttajan on kuitenkin hyvä olla muutoksesta tietoinen. Näin yllätyksiä perintään liittyen ei pääse syntymään siksi, ettei ole saanut maksumuistutusta totuttuun tapaan kirjeitse.

Yrityksiä koskevat perintälain muutokset

Yrityksiä koskevilla perintälain muutoksilla pyritään sääntelemään tarkemmin yrityksiin kohdistuvia perintätoimia ja tuomaan kuluttajat ja yritykset perintäasioissa samalle viivalle. Tavoitteena on myös parantaa yritysvelallisten yhdenvertaista kohtelua ja estää ylivelkaantumista sekä helpottaa perintää. 

Tällä hetkellä perintälaissa on perintäkulujen enimmäismääriä koskevia säännöksiä vain kuluttajasaatavien osalta. Muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkulut ovat olleet huomattavan suuria ja ne ovat voineet lisätä yritysten maksuvaikeuksia. Perintälain uudistuksen ansiosta kohtuuttomien suurten perintäkulujen periminen yritysvelallisilta ei ole jatkossa mahdollista. 

Muutoksen avulla pyritään myös turvaamaan yritysvelalliselle riittävä aika huomautusten tai maksusuorituksen tekemiseen ennen kuin perinnässä siirrytään mahdollisiin seuraaviin toimenpiteisiin. Uudessa perintälaissa määritellään aikarajoja sille, milloin perinnässä voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

Perintälain muutokset saaneet osakseen myös kritiikkiä

Vaikka perintälain muutoksilla pyritään kehittämään perintää entisestään, ovat muutokset kohdanneet myös kritiikkiä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto eli KKV näkee muutoksissa riskejä, jotka liittyvät erityisesti siihen, että maksuvaatimuksen voisi toimittaa jatkossa kuluttajalle myös sähköisesti. Muutos tuo KKV:n mukaan haasteita velallisen ylivelkaantumisen ehkäisyyn ja oikeusturvaan.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan sähköisten maksuvaatimusten toimittamisen ongelmat liittyvät:

  1. maksuvaatimusten hyväksymismenettelyyn
  2. tekniseen toteutukseen ja 
  3. maksumuistutuksen perillemenon varmentamiseen.

Tällä hetkellä kuluttajasaatavaan liittyvä maksuvaatimus tulee toimittaa kuluttajalle pääsääntöisesti kirjallisena. Käytännössä sähköisen maksuvaatimuksen lähettäminen on ollut mahdollista vain silloin, kun velallinen on lainan takaisinmaksun eräännyttyä antanut velkojalle luvan sähköisen maksuvaatimuksen lähettämiselle.

Uudessa hallituksen tekemässä ehdotuksessa hyväksyntä vaihtoehtoiselle maksuvaatimuksen toimittamiselle voitaisiin antaa jo ennen saatavan erääntymistä.

Aikaisemman mallin mukaan toimiessa kuluttaja pystyy hyväksymään vaihtoehtoisen tavan vastaanottaa maksumuistutus vasta sen jälkeen, kun hän on varmuudella saanut tiedon lainan erääntymisestä. Muutoksen myötä maksumuistutus voitaisiin toimittaa jatkossa suoraan sähköisesti. Tämä aiheuttaa huolta Kilpailu- ja kuluttajavirastossa, sillä muutoksen myötä velallinen ei välttämättä huomaa, jos jokin hänen lainoistaan on siirtynyt perintään. 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan ylivelkaantuneilta tai ylivelkaantumisvaarassa olevilta ei voida olettaa seuraavan useaa eri sähköistä postilaatikkoa. Myös esimerkiksi sairastuminen, riippuvuudet tai heikot tietotekniset taidot voivat asettaa haasteita sähköisesti toimitettujen vaatimusten seuraamiselle.

Ennen oikeudellisen perinnän aloittamista velalliselle tulisikin aina lähettää maksuvaatimus kirjeitse, sillä sitä voidaan KKV:n mukaan pitää suhteellisen varmana tapana tavoittaa velallinen. Kilpailu- ja kuluttajaviraston huoli on, että perintälakia koskevien muutosten johdosta kuluttajan mahdollisuudet pysyä selvillä veloistaan heikkenevät.

Lähde: KKV

Lue lisää

Takaisin blogiin