Yrityslaina ja yrityksen tunnusluvut

Yrityslainaa investointeihin, käyttöpääomaan ja yritysostoihin – rahoittajaa kiinnostaa nämä tunnusluvut

Investointi on usein yritysmaailmassa esillä, mutta milloin investointi kannattaa? Mitkä ovat tärkeimmät yrityksen tunnusluvut ja mistä tietää, kuinka hyvin yritys pärjää?

Yrittäjälle luvut ja niiden välittämä informaatio eivät aina ole helposti tulkittavissa. Yrityksen taloudellinen tilanne kertoo, milloin kannattaa investoida ja milloin kuluista olisi parempi karsia.

Kirjanpitäjänä toimiva Juha Makkonen hoitaa erikokoisten yhdistysten ja osakeyhtiöiden kirjanpitoa. Hänen asiakkainaan ovat mm. ohjelmistoyhtiöitä, verkkokauppoja, sekä huolinta- ja rahtausyrityksiä.

Makkonen antaa vinkkejä siihen, mihin tunnuslukuihin yrityksen kannattaa kiinnittää huomiota tehdessään taloudellisia päätöksiä ja minkälaisia tunnuslukuja yrityksen tulee ilmoittaa hakiessaan yritysrahoitusta.

Tunnusluvut ovat avain yrityksen menestymiseen

Kirjanpitäjälle yrityksen tunnusluvut ovat itsestään selviä asioita, mutta monen yrittäjän olisi hyvä tutustua tarkemmin yrityksensä tilinpäätökseen.

Makkosen mukaan yrityksen tunnusluvut voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri kategoriaan: vakavaraisuus, kannattavuus ja maksuvalmius.

Vakavaraisuus

Yrityksen vakavaraisuus eli omavaraisuusaste kertoo, kuinka paljon yrityksellä on omaa pääomaa verrattuna koko pääomaan (sisältäen myös velat). Vakavaraisuus siis kuvaa oman pääoman suhdetta vieraaseen pääomaan. Omavaraisuusaste on yksi vakavaraisuuden tunnusluvuista.

Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta ja tappion sietokykyä. Se kertoo myös sen, kuinka suuri osuus yrityksen toiminnasta on rahoitettu omalla pääomalla eli voittovaroilla.

Omavaraisuusasteprosentti lasketaan seuraavasti: 100 * omat varat / (oikaistun taseen loppusumma - tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut)

Omat varat sisältävät seuraavat asiat laskettuna yhteen: taseen oma pääoma, vapaaehtoiset varaukset, poistoero verovelalla vähennettynä ja oman pääoman ehtoiset pääomalainat osittain.

– Mitä suurempi omavaraisuusaste-luku on, sitä enemmän yrityksellä on omaa rahaa eikä vierasta pääomaa eli velkaa, Makkonen selittää.

Kannattavuus

Yrityksen kannattavuudesta kertoo mm. käyttökate. Käyttökate kertoo , kuinka paljon yritys tuottaa kokonaisuudessaan rahaa eli se kuvaa varsinaisen liiketoiminnan tulosta.

Sijoitetun pääomantuottoprosentti lasketaan seuraavasti: 100 * [nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk)] / sijoitettu pääoma keskimäärin

– Erityisesti rahoittajia voi kiinnostaa sijoitetun pääoman tuottoprosentti eli kuinka paljon yritys tuottaa vastinetta sijoitetulle rahalle, Makkonen sanoo.

Maksuvalmius

Maksuvalmiudessa on kaksi staattista tilaa kuvaavaa tunnuslukua quick ratio ja current ratio. Quick ratio mittaa yrityksen kassaa ja yrityksen valmiutta selviytyä lyhytaikaisista eli alle vuoden pituisista veloista. Current ratio puolestaan kertoo yrityksen kyvystä maksaa takaisin lyhytaikaisen vieraan pääoman, kuten esimerkiksi yrityslainan.

– Quick ration ohjearvo olisi hyvä olla yli 1. Näin yrittäjä pystyy selviytymään lyhytaikaisista veloistaan. Luku on kuitenkin universaali ohjearvo, jolloin se voi poiketa toimialasta ja yrityksen koosta riippuen, Makkonen sanoo.

Rahoitustulos kertoo sen, että pystyykö yritys kattamaan lainan hoidosta tulevat kustannukset liiketoiminnan tuotoilla. Mikäli rahoitustulos on negatiivinen, niin yrityksen pitää hoitaa lainojaan toisilla lainoilla.

Milloin kannattaa investoida?

Korona-aika on lisännyt äkillistä tarvetta investoida ja kehittää liiketoimintaa. Lisäksi poikkeusajat ovat opettaneet monia yrityksiä suunnittelemaan talouttaan paremmin.

Monet yritykset hakevat pääsääntöisesti yrityslainaa suoraan pankista, vaikka yrityslaina on mahdollista kilpailuttaa myös vertailupalveluiden kautta. Makkosen mukaan yritykset hakevat tukia ja lainoja myös Business Finlandilta sekä Finnveralta.

– Yritykset hakevat pääsääntöisesti rahoitusta käyttöpääomaan eli tuotteiden tai palveluiden tuotantoon. Myös investointeihin ja yritysostoihin haetaan usein yrityslainaa, Makkonen sanoo.

Yritysten taloudellinen varautuminen sekä kassanhallinnan turvaaminen ovat yritystoiminnan kulmakiviä. Makkosen mukaan yrityksellä olisi hyvä olla kassassa rahaa vähintään muutaman kuukauden juoksevat kulut tai parhaimmillaan jopa 6 kuukauden varat. Näin erilaisista taloudellisista haasteista selviää paremmin ja uusien investointien tekeminen helpottuu.

– Koronan aikana olen nähnyt kolmenlaisia yrittäjiä: yksi jatkaa kuten ennen, toinen ei tee mitään ja kolmas kehittää toimintaansa. Jos kolmesta yrityksestä kaksi investoi, kolmas jää väistämättä kilpailussa jälkeen, Makkonen sanoo.

Kun yritys päättää investoida, on taustalla hyvä olla tuottovaatimus. Tuottovaatimuksella tarkoitetaan sitä, että investoinnin jälkeen yrityksen odotetaan kasvattavan tuottoa.

– Esimerkiksi jos teollisuusalan yritys pyrkii kasvattamaan tehtaansa tuotantokapasiteettia, investoi se uuteen koneeseen ja ottaa yrityslainaa hankinnan kustantamiseen. Yrityksen tuotanto nousee uuden koneen myötä esimerkiksi vuodessa 10 %. Yritys käyttää osan kasvaneesta liikevoitostaan, jotta voi maksaa lainan takaisin 3 vuodessa. Tämän jälkeen yritys tuottaa joka vuosi 10 % paremmin kuin aiempina vuosina. Investointi on siis onnistunut, sillä tehtaan tuotantokapasiteetti on kasvanut, Makkonen kertoo.

Taloudellisesta näkökulmasta investointi kannattaa aina, jos se tehdään oikeaan kohteeseen ja yrityksellä on käytössään tarpeeksi varoja.

– Tuottovaatimuksen lisäksi ROI auttaa arvioimaan investointivaihtoehtoja. Jos ROI on positiivinen, kannattaa investointi toteuttaa. Lisäksi rahoituksen hakeminen on järkevää etenkin silloin, kun korot ovat matalalla, Makkonen sanoo.

ROI tulee englannin kielen sanoista return on investment, ja se kertoo sijoitetun pääoman tuottoasetetta eli tuottoprosentin. ROI kertoo, että kuinka paljon yritys on sijoittanut varoja ja kuinka paljon niillä on tehty voittoa.

Rahoittajia kiinnostaa yrityksen tunnusluvut

Kun yritys hakee rahoitusta, on rahoittaja kiinnostunut yrityksen tärkeimmistä tunnusluvuista, sillä ne kertovat kattavasti yrityksen sen hetkisen taloustilanteen. Rahoittaja haluaa yleensä tietää rahoitussuunnitelman, ROI:n, käyttökatteen sekä kassavirtaennusteen. Lisäksi rahoittaa kiinnostaa myös rahoitustulos, sillä jos se on negatiivinen, ei yrityksellä ole mahdollisuutta suoriutua lainanhoidosta liiketoiminnan tuotolla.

Rahoitussuunnitelmasta käy ilmi, mihin rahat käytetään ja mihin rahoitusta ylipäänsä haetaan. Suunnitelma sisältää myös yrityksen arvioidut tuotto-odotukset.

– Rahoitussuunnitelma ei vaadi välttämättä mitään vakiomuotoista dokumenttia, mutta siitä on hyvä tulla selkeästi ilmi yrityksen olennaiset luvut sekä suunnitelmat rahoituksen käyttämiseen, Makkonen sanoo.

Käyttökate kertoo yrityksen kannattavuudesta. Käyttökate muodostuu liikevaihdon ja kustannusten (sisältää kiinteät ja muuttuvat kulut) erotuksesta, mutta siitä ei ole vielä tehty poistoja tai maksettu rahoituseriä. Mistä yritys tietää, että käyttökate on hyvä?

– Käyttökate riippuu toimialasta, jollakin toimialalla tunnusluku on korkeampi kuin toisella. Vertailu käyttökatteesta kannattaakin tehdä toimialan sisällä tai suhteessa kilpailijoihin. Yleensä vertaamalla toimialan keskiarvoon on antaa hyvin osviittaa tilanteesta, Makkonen sanoo.

Rahoittajat myös usein haluavat kassavirtaennusteen eli arvion siitä, mistä raha tulee ja miten rahaa käyteteen. Tavallisesti kassavirtaennuste kattaa koko vuoden. Kuluja on yleensä helpompi ennustaa kuin liikevaihtoa, joten ennuste tulee usein historiallisesta myynnistä.

– Rahoittajat haluavat arvion siitä, että yrityksellä riittää kassassa tarpeeksi varoja, Makkonen selittää.

Yrityksen tunnusluvut on hyvä ottaa haltuun ja keskustella oman yrityksen taloustilanteesta yhdessä kirjanpitäjän kanssa. Yrityksen investointien suunnittelua tai toiminnan kehittämistä helpottaa, kun yrittäjä tietää tarkalleen yrityksen ajankohtaisen taloustilanteen. 

Lue lisää