Vihreän sähkön tuotanto kasvaa
Takaisin blogiin

Vihreän sähkön tuotanto kasvussa – sähkösopimuksen kilpailuttaminen ja ekosähköön siirtyminen auttavat pienentämään omaa hiilijalanjälkeä

Vihreä sähkö eli ekosähkö on maailmanlaajuisesti yhä yleisempi energiamuoto ja puhdasta energiaa voi nykyään ostaa jopa samaan hintaan kuin tavallista sähköä. Kilpailuttamalla sähkösopimuksen ja valitsemalla ekosähkön kuluttaja voi pienentää omaa hiilijalanjälkeä ilman ylimääräisiä kuluja.

IPCC:n (Interngovernmental Panel on Climate Change) kuudes ilmastoraportti julkaistiin maanantaina 9.8.2021. Raportti varoittaa peruuttamattomista ilmastovaikutuksista, jotka voivat vahvistaa sään ääri-ilmiöitä. YK:n alaisuudessa toimivan ilmastopaneelin raportin mukaan ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 astetta Pariisin ilmastosopimuksen mukaan on yhä mahdollista, mutta erittäin haastavaa.

Yksi tärkeimmistä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvistä keinoista on sähkön tuotannon kehittäminen ympäristölle kestävämmäksi. Yhä useammin fossiilisia sähkön tuotannon muotoja korvaa vihreä sähkö eli ekosähkö.

Vihreällä sähköllä tarkoitetaan energiantuotantomenetelmiä, joissa sähköä tuotetaan uusiutuvista luonnonvaroista mahdollisimman pienillä hiilidioksidipäästöillä ja ympäristökuormituksilla.

Tyypillisesti energiantuotanto jaetaan kolmeen eri ryhmään:

  1. uusiutumattomat energianlähteet
  2. uusiutuvat energianlähteet
  3. ydinvoima

Uusiutumattomia energianlähteitä ovat fossiiliset polttoaineet, kuten kivihiili, maakaasu, öljy ja turve. Uusiutuvaa energiaa eli vihreää sähköä puolestaan ovat esimerkiksi tuulivoima, aurinkovoima, vesivoima ja biopolttoaineet.

Ydinvoima on sekä fossiilisista polttoaineista että vihreästä energiasta sinänsä irrallinen energiantuotantotapa, että ydinvoiman hiilidioksidipäästöt ovat hyvin vähäiset ja verrattavissa jopa tuulivoimaan. Ydinvoimaa ei kuitenkaan lasketa vihreäksi sähköksi, sillä sen tuotannossa käytettävä uraani ei ole uusiutuva luonnonvara.

Miten vihreää sähköä tuotetaan?

Vihreää sähköä tuotetaan hyödyntämällä uusiutuvia luonnonvaroja, jotka kuormittavat ilmastoa mahdollisimman vähän. Vaikka vihreä sähkö on olemassa olevista energiamuodoista vastuullisin vaihtoehto, on silti selvää, että mikään energiantuotanto ei ole täysin haitatonta.

Yleisimmät ekosähkön tuotantomenetelmät ovat bioenergia, vesivoima, tuulivoima ja aurinkosähkö.

Bioenergia eli biopolttoaine on Suomessa yleinen uusiutuvan energian lähde ja Suomi on Euroopan kärkimaita sen käytössä. Bioenergialla tarkoitetaan eloperäisestä aineksesta eli biomassasta valmistettua biopolttoainetta. Valtaosa Suomen bioenergiasta on puuperäistä energiaa, jota tuotetaan metsäteollisuuden laitoksissa. Bioenergia vähentää päästöjä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna, mutta biopolttoaineiden mahdolliset negatiiviset ympäristövaikutukset ovat vielä osittain tuntemattomia. 

Vesivoima on yksi yleisimmistä uusiutuvista energianlähteistä Suomessa. Vesivoima on myös erittäin ilmastoystävällinen energiamuoto, sillä se on lähes täysin päästötöntä. Vesivoiman haittavaikutukset puolestaan kohdistuvat vesivoimaloita ympäröivään luontoon, sillä voimaloita varten rakennetut tekoaltaat peittävät alleen maa-alaa ja vaikuttavat siten alueen eliöstöön. Lisäksi altaat estävät vaelluskalojen luonnollisen kulun.

Tuulivoima on tuulimyllyjen avulla tuotettua ja käytännössä täysin päästötöntä energiaa, sillä tuuli on ehtymätön luonnonvara. Suomalaisittain tuulivoima on oiva energiamuoto, sillä sen tuotanto on suurinta talvella, jolloin myös sähkönkulutus on suurinta. Tuulivoiman osuus Suomen energiantuotannosta kasvaa nopeasti, sillä sen kustannukset ovat laskeneet ja tuotantoon sopivia alueita löytyy Suomesta runsaasti. Tuulivoiman ongelmia ovat silti edelleen korkeat aloituskustannukset sekä melu- ja maisemahaitat.

Aurinkoenergia eli aurinkosähkö on maailman nopeimmin kasvava energiamuoto, sillä teknologian kehityksen myötä sen kustannukset ovat laskeneet. Myös Suomessa aurinkosähköä tuotetaan jatkuvasti aiempaa enemmän, mutta Suomessa aurinkoenergia toimii lähinnä muita energiamuotoja täydentävänä vaihtoehtona. Teoriassa aurinkosähköllä on lähes rajaton potentiaali, sillä aurinko on ehtymätön energianlähde.

Auringon säteilemän energia voidaan muuttaa sähköksi aurinkopaneeleilla, joihin liittyvät myös aurinkoenergian ongelmat, sillä paneelien valmistus kuluttaa rajallisia resursseja. Käyttöikänsä ajan aurinkopaneelit kuitenkin tuottavat täysin päästötöntä energiaa.

Ekosähkö on tulevaisuuden valinta

Ekosähkön tuotanto kasvaa jatkuvasti, sillä vihreä energia on yksi merkittävimmistä tavoista hillitä ilmastonmuutosta. Puhtaan energian merkitys ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa on huomioitu myös Euroopan unionin ilmastopaketissa. EU:n esittämien tavoitteiden mukaan unionin on määrä olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Suomi puolestaan on asettanut tavoitteekseen hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä.

Ilmastotyön vuoksi tehtävät muutokset todennäköisesti muuttavat energiatyyppien hintatasot uusiutuvalle energialle suotuisaksi. Energiayhtiöt joutuvat jatkossa ostamaan päästöoikeuksia sitä enemmän, mitä enemmän ne käyttävät fossiilisia polttoaineita. Päästöoikeuksien hinnannousu todennäköisesti nostaa fossiilisten polttoaineiden hintoja ja esimerkiksi asuntojen lämmittäminen uusiutumattomalla energialla kallistuu.

Onko vihreä sähkö kallista?

Vihreän sähkön hinta on tyypillisesti ollut hieman tavallista sähköä korkeampi, mutta nykyään ekosähköä voi saada jopa samaan hintaan kuin muutakin energiaa. Hinnoissa on siis korkeintaan hyvin pieniä eroja. Esimerkiksi kerrostalo- tai rivitaloasujille hintaerot saattavat olla vain muutamia kymmeniä euroja kalliimpia.

Vesivoima puolestaan on Suomessa jopa yhtä halpaa kuin tavallinen sähkö. Vesivoiman edullinen hinta johtuu siitä, se perustuu jo olemassa oleviin rakenteisiin eli tuotantoa varten on jo olemassa paljon vesivoimaloita. Esimerkiksi tuulivoiman ja bioenergian hinta voi olla hieman korkeampi, sillä hintaan sisältyy myös uuden ekosähkön rakentamis- ja tuotantokustannuksia.

Sähkön hinta kuitenkin elää jatkuvasti riippumatta siitä, miten se on tuotettu. Esimerkiksi vuonna 2021 sähkön pörssihinta on lähes tuplaantunut verrattuna vuoteen 2020, jolloin hinta notkahti alaspäin.

Hintojen nousun taustalla on muun muassa fossiilisten polttoaineiden kallistuminen. Vihreän sähkön hintoja ovat nostaneet lämpimät kelit, jotka ovat vähentäneet vesivoimaloiden vesivaroja. Lisäksi tyynet säät ovat laskeneet tuulivoiman tuotannon määrää. Ydinvoiman hintoja ovat puolestaan nostaneet Olkiluodon ja Loviisan voimaloiden vuosihuollot ja viivästykset.

Paras vihreä sähkösopimus löytyy kilpailuttamalla

Sähkölasku ei muodostu ainoastaan sähkön kulutuksen hinnasta, vaan sähkön lisäksi kuluttajan maksettavaksi tulevat myös sähkönsiirtomaksu ja verot.

Sähkönsiirtomaksulla tarkoitetaan sitä hintaa, jonka sähköverkon omistaja kerää sähköverkon ylläpitoa varten. Sähkön käyttökohde määrittää siirtoyhtiön, joten sähkönsiirtomaksun kilpailuttaminen ei ole mahdollista.

Sähkösopimuksen säännölliseen kilpailuttamiseen sekä sähkön käyttö vaikuttavat sähkön hintaan. Monet kotitaloudet voivat säästää vuositasolla selvää rahaa kilpailuttamalla sähkösopimuksensa.

Sähkösopimuksen kilpailuttaminen ilmaisten vertailupalveluiden avulla on helppoa. Myös vihreän sähkösopimuksen voi luonnollisesti kilpailuttaa siinä missä muutkin sähkösopimukset. 

Kilpailuttamalla voit siis löytää edullisimman sähkösopimuksen ja nykyiselle energiamuodolle vastuullisemman vaihtoehdon.

Lähteet: Yle, Energiavirasto, ilmasto-opas.fi, ekosahko.fi

Ajankohtaista

Takaisin blogiin