Sortter mukana korkokaton vaikutuksia tutkivassa SILE-hankkeessa
Takaisin blogiin

Sortter mukana korkokaton vaikutuksia tutkivassa SILE-hankkeessa

Vuonna 2021 alkanut SILE-hanke pyrkii edistämään vastuullista luotonantoa ja osallistamaan eri toimijat lainsäädännön valmisteluun.

Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Lapin yliopiston sekä THL:n yhteinen SILE-hanke tutkii lainsäädännön vaikutuksia hiljaisiin toimijoihin. Hiljaisilla toimijoilla tarkoitetaan kaikkia heitä, jotka ovat syrjässä itseään koskevien lakien valmistelusta.

Korkokaton vaikutuksia koskeva tutkimus on osa suurempaa hankekokonaisuutta. Muita temaattisia osa-alueita ovat muun muassa sääntelypolitiikka ja algoritmit, eläimet, lastensuojelu, perusoikeudet sekä lakitutka.

Koko hankkeen tavoitteena on parantaa eri osapuolten ymmärrystä monipuolisen tiedon merkityksestä. Siten voidaan rakentaa sosiaalisesti ja eettisesti kestävää lainsäädäntöä, joka huomioi myös hiljaisten toimijoiden aseman, hyvinvoinnin ja oikeudet.

Kotimainen lainavertailualusta Sortter on hankkeessa mukana tarjoamalla tutkijoiden käyttöön kattavan aineistopaketin lainan hakemisesta vuosilta 2020-2021.

SILE-hanke alkoi keväällä 2021 

Keväällä 2021 käynnistynyt SILE-hanke pyrkii edistämään vastuullista lainsäädäntöä. Hankkeessa työskentelevä Helsingin yliopistotutkija Karoliina Majamaan mukaan suurin ongelma tällä hetkellä on tiedon puute.

– Lainsäädännöllisiä päätöksiä ei valitettavasti aina tehdä kattavan tiedon perusteella. Meillä on esimerkiksi tällä hetkellä hyvin vähän tietoa suomalaisista, joilla on vaikeuksia selviytyä maksuvelvoitteista mutta eivät ole hakeutuneet avun piiriin, Majamaa sanoo. 

Yksi hankkeen keskeisimmistä kysymyksistä on, miten laissa säädetyt tuen ja kontrollin muodot vaikuttavat hiljaisiin toimijoihin ja millaisten prosessien kautta vaikutukset muotoutuvat. Majamaa pitääkin tärkeänä, että hiljaisten toimijoiden ääni saadaan paremmin esiin jo lainsäädännön valmistelun aikana.

– Mikäli lainvalmistelun tietopohja on puutteellinen, voi se aiheuttaa sääntelyn kohteille odottamattomia ja tarpeettomia haittoja, Majamaa sanoo.

Hiljaisilla toimijoilla voi olla sosiaalisista, terveydellisistä, kognitiivisista, oikeudellisista tai biologisista rajoituksista johtuen vähän keinoja osallistua lainvalmistelun tietopohjan tuottamiseen. 

– Lastensuojelun piirissä olevat nuoret ja lapset, ja päihde-, mielenterveys- ja velkaongelmien kanssa kamppailevat ovat esimerkkejä ryhmistä, joiden elämään lait vaikuttavat paljon, mutta heillä ei välttämättä ole resursseja osallistua ja vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon, Majamaa kertoo.

Sortterin aineisto mahdollistaa korkouudistusten vaikutusten arvioinnin

Viime vuosien korkokattouudistukset ovat esimerkki hiljaisiin toimijoihin kohdistuvista tuen ja kontrollin muodoista. Sortterin tutkimusryhmälle toimittaman aineiston avulla selvitetään, miten viime vuosina toteutetut korkokattouudistukset ovat vaikuttaneet kuluttajien luoton hakemiseen ja saamiseen.

– Aineiston pohjalta voimme analysoida toteutettujen lakimuutosten vaikutuksia esimerkiksi iän, sukupuolen ja tuloluokan perusteella. Data antaa meille eväät hyvän yleiskuvan muodostamiseen, Majamaa kertoo. 

Korkokaton odotettiin hillitsevän suomalaisten velkaantumista. Alustavan aineiston tarkastelun perusteella näyttäisi siltä, että korkokattoon liittyvät uudistukset ovat jakaneet eri ryhmiä voimakkaasti. 

–  Toistaiseksi yllättävintä aineistossa on ollut, kuinka vuonna 2021 viimeisellä neljänneksellä luottojen hakemiset ja myöntämiset nousivat huomattavasti juuri korkokaton päättymisen jälkeen. Lisäksi vanhojen velkojen uudelleen rahoittaminen näyttää kattavan luotoista yllättävän suuren osuuden, Majamaa kertoo.

Aineiston löydöksiä syvennetään kyselyllä ja haastatteluilla

Ensimmäisiä hankkeen tutkimustuloksia julkaistaan arvioiden mukaan vuonna 2023. 

Hankkeen suunnitelmissa on kehittää yhteistyötä kansainvälisten tutkijoiden ja organisaatioiden kanssa, sekä osallistua kansainvälisiin konferensseihin. Myös tieteelliset artikkelit, policy briefit ja blogit ovat keinoja tuoda teemaa esille tiedeyhteisössä ja sen ulkopuolella.

– Panostamme erityisesti kansainvälisiin vertaisarvioituihin journaleihin, joissa julkaisemme tutkimustuloksia. Lisäksi tavoitteemme on julkaista verkkosivuillamme blogeja ja policy briefejä, jotka toimivat keskustelun avauksina kotimaassa, Majamaa kertoo.

Sortterin toimittaman aineiston lisäksi hanke pyrkii syventämään tutkimustietoa kyselyn ja haastattelujen avulla.

Suunnitteilla on internet-kysely, jossa keskiöön nousevat hiljaisten toimijoiden omat kokemukset korkokattouudistusten konkreettisista vaikutuksista. Kysely pyrkii kartoittamaan erityisesti luottoa hakeneiden ja kielteisen luottopäätöksen saaneiden kokemuksia.

– Kyselyn avulla voimme selvittää, miten esimerkiksi kielteiset luottopäätökset ovat vaikuttaneet kuluttajien elämään. Myöhemmin mukaan tulevat myös haastattelut, joissa syvennetään tietoa korkokattosääntelyn vaikutuksista, Majamaa kertoo. 

Lisäksi suunnitelmissa on järjestää hankkeen aikana erilaisia osallistavia työpajoja, dialogiin perustuvia Erätauko-keskusteluja sekä muita vuorovaikutuksellisia menetelmiä, joilla keskustelua eri toimijoiden välillä saadaan aikaiseksi.

Hanke pyrkii luomaan vuorovaikutusta ja yhteistyötä sidosryhmien välillä

Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on tärkeä osa hanketta, jotta hiljaisten toimijoiden ääni ja tarpeet nousevat laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

– Olemme erittäin kiitollisia Sortterin toimittamasta aineistosta ja iloisia, että yhteistyö eri tahojen kanssa on käynnistynyt hyvin, Majamaa sanoo.

Lisää tietoa SILE:stä löytyy hankkeen verkkosivuilta, jossa voi perehtyä muun muassa tutkimussuunnitelmaan sekä lukea aiheeseen liittyviä blogitekstejä. Sivuilla raportoidaan myös hankkeeseen liittyvistä tapahtumista sekä kutsutaan sidosryhmiä kertomaan omista kokemuksistaan.

Lue lisää

Takaisin blogiin