Kuluttajaluottodirektiivin vaikutukset lainavertailuun

Miten EU:n kuluttajaluottodirektiivi vaikuttaa lainavertailuun?

Uusi kuluttajaluottodirektiivi pyrkii omalta osaltaan ehkäisemään kuluttajien ylivelkaantumista. Myös Sortter on jo pitkään liputtanut läpinäkyvän lainavertailun puolesta.

Euroopan komissio on laatinut ehdotuksen uudesta kuluttajaluottodirektiivistä kesällä 2021. Jos ehdotus astuu voimaan, se syrjäyttäisi vuoden 2008 direktiivin.

Kuluttajaluottodirektiivi on yksi ylivelkaantumisen ehkäisemiseen tähtäävistä toimista. Lisäksi direktiivillä pyritään varmistamaan, että erilaisten kulutusluottojen myöntäminen EU:ssa toimii mahdollisimman sujuvasti. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman aikomuksena on ehkäistä kuluttajien ylivelkaantumista Suomessa. 

Vaikka luottoalan säädökset ovat tervetulleita, niitä laatiessa kuluttajan edun on tärkeää olla keskiössä. Erilaisille kulutusluotoillekin on paikkansa yhteiskunnassa: niiden avulla voit rahoittaa pakollisia hankintoja ja saada kaivattua joustoa arkeen.

Sortter on ottanut säännöllisesti kantaa reilun ja läpinäkyvän lainavertailun puolesta. Reilu vertailu välittyy myös asiakkaillemme, joilla on hyviä lainavertailukokemuksia Sortterista.

Mitä kuluttajaluottodirektiivi tarkoittaa käytännössä?

Euroopan luottomarkkinat elävät digitalisaation mukana. Uusia toimijoita syntyy markkinoille tiheässäkin tahdissa, jolloin yhtenäinen säätely on alalla tarpeen.

Samalla koronapandemia ajoi monen kuluttajan talouden ahtaalle, mikä puolestaan on nostanut päättäjien huolen haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien ylivelkaantumisesta. Jotta ylivelkaantumista voidaan hillitä, EU ja sen jäsenvaltiot pyrkivät rauhoittamaan ja selkeyttämään kuluttajaluottomarkkinoita. 

Uusi direktiivi koskisikin erilaisia korollisia kuluttajaluottoja. Jatkossa direktiivin piiriin kuuluisivat kuitenkin myös korottomat ja kuluttomat luotot sekä leasing- ja vuokrasopimukset.

EU:n kuluttajaluottodirektiivi vaikuttaa lähtökohtaisesti luotonantajien eli pankkien ja rahoituslaitosten toimintaan. Nykyinen ehdotus ei suoranaisesti ota kantaa Sortterin kaltaisten lainavertailupalveluiden toimintaan, sillä vertailupalvelut eivät myönnä lainoja, vaan ainoastaan kilpailuttavat niitä.

Jos uuden direktiivin myötä sääntely vaikuttaa koko luotonannon elinkaareen, on todennäköistä, että sääntely koskettaa myös vertailua. Yhtenäisyys alalla niin markkinoinnin, vertailun kuin luotonannon osalta on kuluttajan etu. Vertailupalvelu Sortter on ajanut myös vertailualaa koskevaa sääntelyä, jotta luoton vertailu olisi yhtenäistä ja läpinäkyvää kuluttajalle.

Kuluttajaluottodirektiivin ehdotuksessa on nostettu esille muun muassa seuraavia asioita:

  • Luotonmyöntäjien on annettava luotonhakijalle hänen luottoaan koskevat tiedot vähintään päivää ennen kuin kuluttaja aikoo sitoutua luottosopimukseen. 
  • Luotonmyöntäjien tulee toimittaa luotonhakijalle yhden sivun mittainen lomake, jossa näkyy yhteenvetona luoton tiedot.
  • Luottokelpoisuus nousee entistä enemmän tapetille, ja kuluttajan lainansaantia säännellään yhä tarkemmin.
  • EU:n jäsenvaltioiden täytyy jatkossa määrittää ylärajat sille, paljonko luottojen korot ja kuluttajien henkilökohtaiset luottokustannukset voivat olla.

Kuluttajaluottodirektiivissä on vielä hiomista 

EU:n kuluttajaluottodirektiivi vaatii kuitenkin vielä selvittelyjä. Arviointineuvoston mukaan direktiivin vaikutukset kuluttajiin, luotonantajiin ja luotonantoon kerrotaan esityksessä liian yleisellä tasolla. 

Lainsäädännön arviointineuvosto kommentoi ja arvioi joka vuosi hallituksen tekemiä lakiesityksiä. Sen ensisijainen tavoite on parantaa lakien valmistelua ja arvioida esitysten laatua.

Jos korottomien luottojen myöntäminen markkinoilla vähenisi, sillä voisi olla negatiivisia vaikutuksia kuluttajan taloudelliseen tilanteeseen ja oman elämän rahoittamiseen.

Esimerkiksi hyvää tarkoittava hallituksen säätämä väliaikainen 10 % korkokatto heikensi Sortterin selvitysten mukaan pienituloisten lainansaantia. Kun luottojen korot rajattiin 10 prosenttiin, osa kuluttajista ei voinut enää saada edullista lainaa. Luotonmyöntäjät katsoivat, että alle 10 % korko on liian pieni lainanhakijan tuloihin nähden.

Arviointineuvoston mukaan direktiivin vaikutuksia luotonmyöntäjille tulisi selkeyttää. Tarkentamista kaipaisi mm. tieto siitä, kuinka isoa joukkoa luotonantajista sääntely oikein koskisi ja millaisia vaikutuksia sääntelystä voisi seurata luottoalan toimijoille.

Nähtäväksi jää, onko uudella direktiivillä vaikutusta lainavertailuja tarjoaville tahoille. Oikein toimiessaan lainavertailupalvelut voivat ehkäistä ylivelkaantumista, sillä parhaimmillaan lainavertailupalvelu voi auttaa kuluttajia löytämään kukkarolleen sopivan kulutusluoton, jonka kustannukset pysyvät maltillisina. Jos kulutusluottojen saantia kiristetään, kuluttajat voivat ajautua hankkimaan esimerkiksi korkeampi korkoisia luottokortteja, osamaksusopimuksia tai pikavippejä.

Lainavertailukin kaipaa reiluja pelisääntöjä

Kuluttajana sinun on tärkeä saada reilua lainavertailua, johon voit luottaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos hyödynnät lainavertailua, saat sen kautta aidosti sillä kertaa edullisen lainatarjouksen.

Tällä hetkellä virallinen tahot, kuten Finanssivalvonta ja Aluehallintovirasto, eivät valvo lainavertailupalveluita, vaan ne keskittyvät ainoastaan luotonmyöntäjien toimintaan. Koska sääntely ei ole yhdenmukaista, alalla rehottaa kirjavia käytäntöjä. Lainojen vertailua markkinoidaan tänä päivänä satojen nettisivujen kautta ilman, että niitä juurikaan tarkkaillaan lain näkökulmasta. 

Sortterin vertailupalvelussa lainatarjouksesi esitetään aina todellisen vuosikoron mukaan, josta on säädetty myös nykyisessä EU:n direktiivissä ja kuluttajansuojalaissa. Todellinen vuosikorko sisältää kaikki luoton kulut ja on siksi tärkeä mittari silloin, kun kuluttajana vertailet luottoja.

Sortter on reilun lainavertailun puolestapuhuja – lainavertailukokemukset ovat myönteisiä

Liiallinen velkaantuminen ei ole kenenkään etu, ja myös Sortter kannattaa kuluttajien ylivelkaantumiseen puuttumista ajoissa. Esimerkiksi Oikeusministeriön valmistelema positiivinen luottorekisteri on tervetullut muutos oikeaan suuntaan. 

Positiivisessa luottorekisterissä olisi kerättynä yhteen kaikki kuluttajien luotot, kuten kulutusluotot, opintolainat ja asuntolainat. Rekisterin ylläpidosta vastaisi Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö.

Kun luotonmyöntäjät saavat ajantasaisen käsityksen luotonhakijan taloudellisesta tilanteesta, ylivelkaantumiseen on helpompaa puuttua. Luottorekisterin myötä luotonmyöntäjien velvollisuutena olisikin tarkistaa kuluttajan luottokelpoisuus ja välttää lisävelan myöntämistä tälle, jos velkaa on jo liiaksi. 

Positiivinen luottorekisteriesitys etenee eduskuntaan alkuvuonna 2022, ja itse rekisterin on määrä tulla käyttöön keväällä 2024.

Sortter on ottanut kantaa läpinäkyvyyden ja yhtenäisen sääntelyn lisäämiseksi. Kannanotoissa olemme ehdottaneet konkreettista ratkaisuja lainavertailupalvelujen sääntelyyn.

Ehdotukset

  1. Vertailun johdonmukaisuus: lainavertailun täytyy pyytää lainatarjous sinulle jokaiselta sen kanssa yhteistyötä tekevältä pankilta tai rahoituslaitokselta.
  2. Lainatarjousten vertailtavuus keskenään: kuluttajana sinulla on oikeus nähdä luottotarjoukset yhtenäisesti, jolloin lainojen vertailu on sinulle helpompaa ja selkeämpää.
  3. Vertailun läpinäkyvyys ja perusteltavuus: Sinun tulee saada helposti tieto siitä, mihin lainavertailu omalla kohdallasi perustuu ja miksi sinulle suositellaan tiettyä luottosopimusta.

Myös asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluumme. Luotettava ja reilu lainavertailu näkyy myös erinomaisena Google review -arvosanana 4,5/5.

Valitse kotimainen ja reilu lainavertailu.

Lue lisää