Nainen tietokoneella

Suomalaiset eivät ole vaihtamassa pääasiallista pankkiaan kovinkaan todennäköisesti

Suomalaiset ovat tyytyväisiä pankkeihinsa ja sieltä saamiinsa palveluihin. Todennäköisyys vaihtaa omaa pankkia ei olekaan kovin suuri.

Taloustutkimus selvitti Sortterin toimeksiannosta suomalaisten tyytyväisyyttä ja luottamusta pankkien ja rahoituslaitosten palveluihin. Mukana vertailussa olivat Aktia, Nordea, Osuuspankki, Säästöpankki, Danske Bank, POP-pankki ja S-Pankki. Tyytyväisyyden ja luottamuksen lisäksi tutkimuksessa kysyttiin muun muassa, kuinka vastuullisena suomalaiset pitävät omia pankkejaan. Tutkimus osoitti, että suomalaisten tyytyväisyys pankkeja kohtaan on kasvanut verrattuna edellisvuoteen, ja omaa pääasiallista pankkia pidettiin vastuullisimpana.

Tutkimuksen vahvimmat ja heikoimmat pankit

Taloustutkimuksen mukaan todennäköisyys vaihtaa omaa pankkia seuraavan vuoden aikana oli pienin S-Pankin ja Osuuspankin asiakkailla. Vastaavasti melko todennäköisesti pankkia vaihtaisivat Aktian ja Danske Bankin asiakkaat, joista yli kymmenes melko todennäköisesti vaihtaa pankkia seuraavan vuoden aikana.

Parhaiten menestyivät kokonaisuudessaan Säästöpankki, S-Pankki ja POP-pankki. Tästä kärkikolmikosta S-Pankki sai kokonaisuudessaan parhaimmat arviot. S-Pankin asiakkaista valtaosa on vähintäänkin melko tyytyväisiä. S-Pankin vahvuuksia olivat muun muassa palvelumaksujen hinnoittelu ja hinnoittelun selkeys sekä maksukorttivalikoima. Säästöpankki sai muita parempia arvioita laina- ja rahoitustuotteiden koron sekä niiden hinnoittelun selkeydestä, sähköisistä palveluista, säästämisen ja sijoittamisen palveluista sekä lainoille ja luotoille tarjotuista lyhennysvapaista ja joustomahdollisuuksista. POP-pankin palvelun saatavuus, nopeus ja laatu koettiin muita pankkeja paremmiksi.

Arvio palveluntarjoajasta kokonaisuudessaan

Heikoimmat kokonaisarviot saivat Danske Bank ja Nordea. Eniten kehitettävää olikin tutkimuksen mukaan Nordealla. Nordea sai heikot arviot palvelun nopeudesta, palvelun saatavuudesta ja laadusta sekä laina- ja rahoitustuotteiden korosta ja hinnoittelun selkeydestä. Danske Bankilla on arvioiden mukaan kaikista eniten kehitettävää pankkipalvelumaksujen hinnoittelussa, laina- ja rahoitustuotteiden vertailtavuudessa ja rahoitustuotteiden kuluissa.

Suomalaiset ovat uskollisia omaa pankkiaan kohtaan

Taloustutkimuksen tulokset osoittavat, että suomalaiset ovat melko uskollisia pankeilleen. Jokaisen pankin asiakkaista reilusti yli puolet arvioi pysyvänsä nykyisen pankkinsa asiakkaana seuraavankin vuoden ajan. Osuuspankin asiakkaista vain 7 % arvioi vaihtamisen vähintään melko todennäköiseksi. S-Pankilla vastaava luku oli 9 %. Heikoimmat arviot saaneet Danske Bankin asiakkaista 14 % arvioi vaihtavansa pankkia vähintään melko todennäköisesti ja Nordean kohdalla luku oli 8%.

Millä todennäköisyydellä vastaajat ovat vaihtamassa pankkiaan?

Suomalaisten tyytyväisyys pankkeihin on ollut nousussa jo pitkään

Aikaisempien kansainvälisen EPSI Rating -tutkimuksien mukaan tyytyväisyys pankkeja kohtaan on noussut tasaisesti. Vuoden 2020 tutkimuksessa tyytyväisyyden taso on kuitenkin notkahtanut, ja tämä johtuu osittain pandemian aiheuttamasta pakosta digitalisoida henkilökohtaiset pankkipalvelut.

2020 alkanut pandemia on pakottanut niin pankit kuin niiden asiakkaatkin muuttamaan toimintatapojaan. Pankit ovatkin joutuneet muuttamaan palveluitaan digitaaliseksi: esimerkiksi mobiilipankin käyttö on kasvanut merkittävästi, kun henkilökohtaista palvelua ei ole ollut saatavilla. Tämä on kasvattanut pankkien tarvetta parantaa digitaalisia palveluja, jotta ne vastaavat asiakkaan henkilökohtaisen palvelun tarpeita. Voidaan ehkä olettaa, että mitä paremmin pankit tässä ovat onnistuneet, sitä tyytyväisempiä heidän asiakkaansa ovat.

Esimerkiksi Säästöpankki, joka oli Taloustutkimuksen arvion kärkikolmikossa, on saanut muita parempia arvioita sähköisistä palveluistaan. S-Pankki puolestaan on saanut hyviä arvioita asiakaspalvelusta. Voidaan ehkä olettaa, että näillä kärkipään pankeilla digitalisaatio on ollut hyvällä tasolla, ja se on vastannut asiakkaiden tarpeita. Häntäpäässä oleva Aktia sen sijaan on saanut muita huonompia arvioita sähköisten palveluiden toimivuudesta. Oletuksena onkin, että Aktia ei ole ehtinyt saamaan omia sähköisiä palveluita tasolle, joka vastaa asiakkaan odotuksia.

Omaa pankkia pidetään vastuullisimpana

Taloustutkimuksen kyselyssä asiakkaita pyydettiin myös arvioimaan pankkien vastuullisuutta. Suomalaiset arvioivat oman pääasiallisen pankkinsa vastuullisemmaksi kuin muut pankit. Tutkimuksessa kysyttiin oman pankin ja muiden kuin pääasiallisen pankin vastuullisuutta kansallisella tasolla, ja oman pankin saamat arvosanat olivat selkeästi parempia kuin muiden pankkien saamat.

Kaikista vastuullisimpana omaa pankkiaan pitivät Osuuspankin asiakkaat: noin 71 % asiakkaista arvioi Osuuspankin erittäin vastuulliseksi tai melko vastuulliseksi. Seuraavaksi tuli S-Pankki, jonka asiakkaista noin kaksi kolmasosaa (67 %) piti pankkia vähintään melko vastuullisena. POP-pankki sijoittui kolmanneksi kun 67 % arvioi sen vähintään melko vastuulliseksi. Vähiten vastuullinen pankki oli tutkimuksen mukaan Danske Bank, jonka asiakkaista vain 33 % arvioi sen vastuulliseksi.

Kuinka vastuullisena vastaajat pitävät pääasiallista pankkiaan?

Kyselyyn vastanneita pyydettiin myös arvioimaan muiden kuin oman pääasiallisen pankkinsa vastuullisuutta. Parhaan arvion pankeista sai S-Pankki, jonka noin 39 % vastanneista arvioi melko vastuulliseksi. Säästöpankki sijoittui toiseksi kun 24 % piti sitä vastuullisena, ja kolmanneksi tuli Osuuspankki. Häntäpäätä piti tässäkin edelleen Danske Bank ja Nordea. Vähiten vastuullisena pidettiin Nordeaa, kun vastaajista 14 % piti sitä vähintään melko vastuullisena ja Danske Bankia 11 % piti vähintään melko vastuullisena.

Kuinka vastuullisena vastaajat pitävät ei-pääasiallista pankkiaan?

Kysymys, joka käsitteli pankkien toiminnan vastuullisuutta kansallisella tasolla, on mahdollisesti voitu kokea hankalaksi. Mikäli toisaalta asioi ainoastaan oman pääasiallisen pankkinsa kanssa, perustuvat vastuullisuuteen liittyvät näkemykset ainoastaan mielikuviin. Tämä onkin tulkittavissa tutkimuksen tuloksista, sillä useampi vastaaja oli valinnut vaihtoehdoista vastauksen En osaa sanoa.

Pankkeja kannattaa vertailla ja kilpailuttaa

Suomalaiset ovat uskollisia omia pääasiallisia pankkejaan kohtaan, kuten tutkimustulos osoittaa. Tutkimustulokset osoittavat myös sen, että pankeissa on eroja. Pankkeja ja rahoituslaitoksia kannattaakin vertailla ja kilpailuttaa, jotta löytää itselleen sopivimman ja edullisimman vaihtoehdon. 

Lainojen vertailu ja kilpailutus on nykyään  helppoa, eikä siihen kulu juurikaan aikaa. Kilpailuttamalla voit säästää jopa tuhansia euroja esimerkiksi lainakustannuksissa. Sortterin lainavertailupalvelun avulla voit vertailla ja kilpailuttaa lainat nopeasti ja maksuttomasti yhdellä hakemuksella.

Sortterin kautta saaduissa tarjouksissa on kaikki tiedot, joiden avulla lainojen vertailu on helppoa. Sortter suosittelee aina edullisinta lainaa, mutta lopullisen päätöksen lainasta tekee asiakas. Sopivan lainan löytyessä sen nostaminen onnistuu palvelussa helposti.