Käytännön opas pk-yrityksen talouden tunnuslukuihin
Takaisin blogiin
# Yrittäjyys

Päivitetty:

Kirjoittaja Teemu

Kirjoittaja:

Teemu Pasanen

Sisältövastaava Sere

Laatuvarmistettu:

Sere Hanski

Laatuvarmistettu

Käytännön opas pk-yrityksen talouden tunnuslukuihin

Pk-yrityksen menestyksen ja kasvun kannalta on olennaista ymmärtää ja hallita yrityksen taloudellista tilaa. Tunnusluvut tarjoavat selkeän tavan arvioida yrityksen suorituskykyä ja tehdä perusteltuja päätöksiä. Usein niin yrityksen sisäiset kuin ulkoisetkin sidosryhmät vakuutetaankin tunnuslukujen avulla. Luonnollisesti kovassa kilpailussa pärjää parhaiten tuntemalla oman yrityksensä ja myös kilpailijansa tunnuslukujen avulla.

Pk-yrityksen taloudelliset tunnusluvut

Kun tarkastellaan pk-yrityksen taloudellisen terveyden ja pitkän aikavälin menestyksen potentiaalia, avainroolissa ovat kannattavuus, maksuvalmius sekä vakavaraisuus.

Kannattavuus

Kannattavuus on yksi tärkeimmistä taloudellisista mittareista. Se kuvaa yrityksen kykyä tuottaa voittoa suhteessa tuloihin, kuluihin ja omaisuuteen. Keskeisiä kannattavuuden tunnuslukuja ovat bruttokate, käyttökate ja nettotulos.

Bruttokate mittaa yrityksen myyntituottojen ja myytyjen tuotteiden tai palvelujen kustannusten välistä erotusta. Se on siis myyntituotoista vähennetyt myytyjen tuotteiden kustannukset. Korkea bruttokateprosentti viittaa siihen, että yritys pystyy kattamaan muut liiketoiminnan kulut ja tuottamaan voittoa. Se auttaa myös arvioimaan hinnoittelustrategian tehokkuutta.

Käyttökate (EBITDA) mittaa yrityksen operatiivista tulosta ennen poistoja, korkokuluja ja veroja. Käyttökate on siis liikevoittoon lisätyt poistot ja arvonalentumiset. Käyttökate osoittaa yrityksen liiketoiminnan kannattavuuden ilman rahoitukseen ja investointeihin liittyviä kuluja. Se on hyvä mittari yrityksen operatiivisen tehokkuuden arviointiin.

Nettotulos on yrityksen lopullinen voitto tai tappio kaikkien kulujen, verojen ja muiden erien jälkeen. Se on siis liikevoitosta vähennettynä korkokulut ja verot ja näihin lisättynä mahdolliset muut tuotot ja kulut. Nettotulos antaa kokonaiskuvan yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä ja kannattavuudesta. Se on keskeinen mittari sijoittajille ja omistajille.

 • usp item
  Kilpailuta laina 60 000 € asti
 • usp item
  Vakuutusetu asiakkaillemme
 • usp item
  100 % asiakkaan puolella
 • usp item
  100 % suomalainen palvelu
4,6
Perustuu 516 arvosteluun.
powered by

Maksuvalmius

Maksuvalmius kuvaa yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloistaan ja velvoitteistaan. Keskeisiä maksuvalmiuden mittareita ovat quick ratio ja current ratio.

Quick ratio mittaa yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloistaan ilman varaston myyntiä.

Quick ratio = (Rahat + Saamiset) / Lyhytaikaiset velat

Quick ratio osoittaa, kuinka hyvin yritys pystyy maksamaan lyhytaikaiset velkansa nopeasti likvideillä varoilla. Yleisesti ottaen arvo 1 tai korkeampi on hyvä merkki yrityksen maksuvalmiudesta.

Current ratio (nykyhetken suhde) mittaa yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloistaan kaikilla lyhytaikaisilla varoillaan.

Current ratio = Lyhytaikaiset varat / Lyhytaikaiset velat

Current ratio antaa yleiskuvan yrityksen maksuvalmiudesta. Arvo välillä 1,5–2 pidetään yleensä terveenä, mutta tämä voi vaihdella toimialan mukaan.

Vakavaraisuus

Vakavaraisuus mittaa yrityksen pitkäaikaista taloudellista terveyttä ja kykyä selviytyä pitkäaikaisista velvoitteistaan. Keskeisiä vakavaraisuuden mittareita ovat omavaraisuusaste ja velkaantumisaste.

Omavaraisuusaste mittaa oman pääoman osuutta koko pääomasta.

Omavaraisuusaste = (Oma pääoma / Taseen loppusumma) × 100

Korkea omavaraisuusaste osoittaa vahvaa taloudellista terveyttä ja pienempää riippuvuutta ulkopuolisesta rahoituksesta. Yleisesti ottaen 40 % tai korkeampi omavaraisuusaste on hyvä.

Velkaantumisaste mittaa yrityksen velkojen suhdetta omaan pääomaan.

Velkaantumisaste = (Korolliset velat / Oma pääoma) × 100

Korkea velkaantumisaste voi olla riski yrityksen taloudelliselle vakaudelle, koska se voi viitata suureen riippuvuuteen ulkopuolisesta rahoituksesta. Alhainen velkaantumisaste on yleensä merkki vahvasta taloudellisesta asemasta.

Hyvässä taloudellisessa tilanteessa oleva yritys voi kuitenkin tarvita ulkopuolista rahoitusta kasvun tueksi. Silloin yrityslaina on varteenotettava vaihtoehto. Taloudellisen tilanteen arvioinnissa ja maksukyvyssä käytetään vieraan pääoman takaisinmaksuaikaa. Tämä tunnusluku kertoo, kuinka monessa vuodessa yrityslaina pystyttäisiin maksamaan pois, mikäli nykyisen tason tulorahoitus käytettäisiin kokonaisuudessaan velkojen takaisinmaksuun.

Hyvässä taloudellisessa tilanteessakin oleva yritys voi tarvita ulkopuolista rahoitusta kasvun tueksi. Silloin yrityslaina on varteenotettava vaihtoehto.

Pk-yrityksen operatiiviset tunnusluvut

Operatiiviset tunnusluvut tarjoavat tietoa yrityksen päivittäisen toiminnan tehokkuudesta ja suorituskyvystä. Ne auttavat yrityksen johtoa tekemään parempia päätöksiä ja optimoimaan toimintaprosesseja.

Liikevaihto ja sen kasvu eli kasvuprosentti

Liikevaihdon kasvuprosentti mittaa, kuinka paljon yrityksen liikevaihto on kasvanut tietyllä ajanjaksolla verrattuna edelliseen ajanjaksoon.

Liikevaihdon kasvuprosentti = ((Nykyinen liikevaihto - Edellisen ajanjakson liikevaihto) / Edellisen ajanjakson liikevaihto) × 100

Liikevaihdon kasvuprosentti osoittaa, kuinka hyvin yritys onnistuu kasvattamaan tulojaan. Se on tärkeä mittari, joka kertoo yrityksen kasvupotentiaalista ja kilpailukyvystä markkinoilla. Korkea kasvuprosentti viittaa positiiviseen kehitykseen ja mahdollisuuteen laajentaa liiketoimintaa.

Asiakaskohtainen liikevaihto

Asiakaskohtainen liikevaihto mittaa, kuinka paljon tuloja yritys saa keskimäärin yhdeltä asiakkaalta tietyllä ajanjaksolla.

Asiakaskohtainen liikevaihto = Liikevaihto / Asiakkaiden määrä

Tämä tunnusluku auttaa yritystä ymmärtämään, kuinka arvokkaita yksittäiset asiakkaat ovat. Korkea asiakaskohtainen liikevaihto viittaa siihen, että yrityksellä on vahva asiakassuhde ja onnistunut myyntistrategia.

Kulurakenne

Kiinteät kulut ovat kuluja, jotka pysyvät muuttumattomina riippumatta yrityksen tuotantomäärästä tai myynnistä. Muuttuvat kulut vaihtelevat suoraan suhteessa tuotannon määrään tai myyntiin. Kiinteitä kuluja ovat muun muassa vuokrat, palkat ja vakuutukset.

Muuttuvia kuluja ovat muun muassa raaka-aineet, pakkauskulut, provisiot.
Kulurakenteen ymmärtäminen on tärkeää kustannusten hallinnan ja hinnoittelustrategian kannalta. Yrityksen tulisi optimoida muuttuvat kulut ja pitää kiinteät kulut hallinnassa säilyttääkseen kannattavuuden.

Kulujen jakautuminen

Kulujen jakautuminen tarkoittaa eri kuluerien osuuden tarkastelua yrityksen kokonaiskuluista. Kulujen jakautumisen analysointi voi sisältää prosenttiosuuksien laskemisen eri kuluerille, trendianalyysin kulujen kehittymisestä ajassa ja vertailun toimialan standardeihin.

Kulujen jakautumisen analysointi auttaa yritystä tunnistamaan, missä kuluissa on mahdollisesti säästöpotentiaalia tai tehostamisen tarvetta. Se antaa selkeän kuvan siitä, mihin yrityksen rahaa käytetään ja missä voidaan tehdä parannuksia kulujen hallinnassa.

Yhdellä hakemuksella useita lainapäätöksiä

Pk-yrityksen strategiset tunnusluvut

Strategiset tunnusluvut auttavat pk-yrityksiä ymmärtämään ja arvioimaan pitkän aikavälin menestystä ja kilpailuasemaa markkinoilla. Näihin kuuluvat muun muassa markkina-asema ja kasvustrategiat.

Markkina-asema

 • Markkinaosuus mittaa yrityksen myynnin suhteellista osuutta koko toimialan myynnistä tietyllä markkinalla.
 • Markkinaosuus = (Yrityksen myynti / Toimialan kokonaismyynti) × 100
 • Markkinaosuuden tunteminen auttaa yritystä ymmärtämään sen kilpailuasemaa suhteessa muihin toimijoihin. Suuri markkinaosuus viittaa vahvaan markkina-asemaan ja kilpailukykyyn.
 • Markkinaosuutta voi parantaa uusilla innovaatioilla, vahvemmilla asiakassuhteilla, hinnoittelulla ja vahvemmilla markkinointitoimenpiteillä.

Kasvustrategiat

 • Kasvutavoitteet ovat yrityksen määrittelemiä tavoitteita, jotka liittyvät sen liikevaihdon, markkinaosuuden tai muiden tärkeiden mittareiden kasvuun.
 • Kasvutavoitteet tulisi asettaa SMART-periaatteen mukaisesti: spesifit, mitattavat, saavutettavissa olevat, relevantit ja aikaan sidotut.
 • Esimerkki: "Liikevaihdon 20 %:n kasvu seuraavan vuoden aikana keskittymällä uusien asiakkuuksien hankintaan."
 • Kasvutavoitteita mitataan seuraamalla esimerkiksi liikevaihdon, markkinaosuuden tai asiakasmäärän kehitystä tietyllä ajanjaksolla

Miten hyödyntää pk-yrityksen tunnuslukuja?

Tunnuslukujen tärkeys: Ymmärrä ja seuraa keskeisiä taloudellisia ja operatiivisia tunnuslukuja säännöllisesti. Ne tarjoavat selkeän kuvan yrityksen taloudellisesta tilasta ja suorituskyvystä.

Datan analysointi: Käytä tunnuslukuja tiedon analysointiin ja päätöksenteon tukena. Tämä auttaa tunnistamaan vahvuudet, heikkoudet ja mahdollisuudet parantaa yrityksen toimintaa.

Strateginen suunnittelu: Hyödynnä tunnuslukuja strategisten päätösten tukena, kuten kasvutavoitteiden asettamisessa ja markkina-aseman parantamisessa.

Seuranta ja raportointi: Implementoi säännöllinen seurantajärjestelmä, joka raportoi keskeisistä tunnusluvuista johdolle ja avainhenkilöille. Tämä auttaa pitämään kaikki ajan tasalla yrityksen suorituskyvystä.

Päätöksenteon tukena: Käytä tunnuslukuja perustana strategisille ja operatiivisille päätöksille. Analysoi tunnuslukuja ennen merkittävien päätösten tekemistä, kuten investointien tai resurssien allokoinnin suhteen.

Vertailuanalyysi: Vertaa omia tunnuslukuja alan standardeihin ja kilpailijoihin. Tämä auttaa tunnistamaan parhaita käytäntöjä ja löytämään kehityskohteita.

Koulutus ja tietoisuus: Kouluta henkilöstöä ymmärtämään ja käyttämään tunnuslukuja. Tietoisuus tunnuslukujen merkityksestä voi parantaa koko organisaation suorituskykyä ja tavoitteiden saavuttamista.

Tunnusluvut ovat keskeisiä työkaluja pk-yrityksen menestyksen arvioinnissa ja johtamisessa. Niiden avulla yritys voi tehdä perusteltuja päätöksiä, parantaa toimintaansa ja varmistaa pitkän aikavälin kasvun ja kilpailukyvyn.

Kirjoittaja Teemu

Kirjoittaja

Teemu Pasanen

Teemu on kokenut myynnin ja markkinoinnin ammattilainen. Hän on työskennellyt monipuolisissa kaupallisissa rooleissa yli 15 vuoden ajan. Tuoreena yrittäjänä Teemu on päässyt kokemaan myös muuttuvan työelämän, ja yrittäjyys onkin tuonut hänen uralleen uutta intoa. Tällä hetkellä Teemu toimii kirjallisen viestinnän ja sisällöntuotannon sekä hakukoneoptimoinnin parissa.

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.

Takaisin blogiin