Luottokortti ja läppäri

Taloustutkimus: Valtaosa suomalaisista kertoo käyttävänsä luottokorttia – 24 % ei tiedä sen korkoja tai kuluja

Luottokorttien kulujen selvittäminen ja korttien vertailu kannattaa, sillä niissä voi olla suuriakin eroja. Omat käyttötottumukset ovat tässä ratkaisevia.

Sortter teetti maaliskuussa 2022 Taloustutkimuksella jo neljättä kertaa vuosittaisen tutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten tyytyväisyyttä ja luottamusta pankkien palveluihin. Samalla tutkittiin, kuinka paljon suomalaiset vertailevat eri pankkien laina- ja luottotuotteita sekä niiden välisiä kustannuksia. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1093 kuluttajaa.

Mukana vertailussa oli seitsemän eri pankkia: Osuuspankki, Nordea, S-Pankki, Danske Bank, Säästöpankki, POP-Pankki ja Aktia. Kokonaisuudessaan parhaiten menestyivät Säästöpankki, S-Pankki sekä POP-Pankki.

Yhtenä käsiteltävänä osa-alueena tutkimuksessa oli luottokorttien käyttö. Tuloksista havaittiin, että luottokorttien käyttö on nykyään hyvin yleistä: 75 % suomalaisista kertoi omistavansa luottokortin.

Tietämys luottokortin käytöstä aiheutuvista kustannuksista näytti kuitenkin olevan puutteellista: 24 % luottokorttia käyttävistä ei tiennyt, kuinka paljon omasta luottokortista syntyy korkoja tai kuluja vuodessa.

Kolmella neljästä suomalaisesta on nykyään luottokortti

Tutkimuksen mukaan 75 % suomalaisista omistaa luottokortin. Vastaajista reilu kolmannes (39 %) kertoi omistavansa yhden luottokortin, noin neljänneksellä (27 %) oli kaksi luottokorttia ja noin joka kymmenennellä (9 %) vähintään kolme luottokorttia.

Luottokorttien omistamisessa oli huomattavia eroja eri pankkien asiakkaiden välillä: eniten luottokortteja analyysissä mukana olevien pankkien asiakkaista oli Nordean asiakkailla, joista 11 % omisti kolme luottokorttia ja 4 % enemmän kuin kolme luottokorttia. 

Aktialla ja S-Pankilla puolestaan oli eniten sellaisia asiakkaita, joilla ei ollut yhtään luottokorttia. Aktialla luottokortittomien määrä oli 38 % ja S-Pankilla 37 %.

Kun vuosien 2021 ja 2022 tutkimustuloksia verrataan keskenään edellä mainittujen tietojen osalta, muutokset näyttävät olevan melko pieniä. Niiden osuus, jotka eivät omista yhtään luottokorttia, on kasvanut: aiemmin se oli 23 %, mutta nyt se on 25 %. Kun tilannetta tarkastellaan pankkikohtaisesti, huomataan kuitenkin, että muutosta on tapahtunut molempiin suuntiin. Nordean, S-Pankin, Danske Bankin ja POP-Pankin asiakkaista luottokortti on nyt suuremmalla prosenttiosuudella kuin vuonna 2021, kun taas Osuuspankin, Säästöpankin ja Aktian kohdalla suunta on päinvastainen.

illustration

Luottokorttia käytetään enimmäkseen hyvin harkiten

Tutkimuksessa kysyttiin, kuinka paljon vastaajat olivat käyttäneet luottokorttia. Kaikista vastaajista jopa 49 % ei ollut käyttänyt luottokorttia lainkaan. Alle 1 000 € luottoa käyttäneitä oli 28 % vastaajista, alle 1 000 € käyttäneitä 28 %, 1 001–5 000 € käyttäneitä 16 % ja tätä enemmän käyttäneitä vain 5 %. Luottokortin käyttö näyttää siis suomalaisten keskuudessa olevan melko vähäistä.

Edellisen vuoden tutkimustuloksiin verrattuna luottokorttien käyttö oli vähentynyt hieman. Vuonna 2021 niitä, jotka eivät olleet käyttäneet luottokorttia ollenkaan, oli 47 % eli kaksi prosenttiyksikköä vähemmän kuin nyt. Suurimpien käytettyjen euromäärien (yli 5 000 €) kohdalla prosenttiosuudet olivat kuitenkin pysyneet samoina.

illustration

Luottokortin kulut ovat osalle epäselvät

Vastaajilta, joilla oli käytössään luottokortti, kysyttiin, tietävätkö he luottokorttinsa korot tai kulut. Heistä 76 % oli tietoisia näistä kuluista. Toisin sanoen 24 % eli lähes neljännes luottokortin omistavista ei tiennyt, kuinka paljon luottokortin käytöstä aiheutuu kustannuksia.

Selvästi parhaiten luottokorttinsa kuluista olivat selvillä S-Pankin asiakkaat, joista 88 % tiesi luottokorttinsa korot tai kulut. Nordean (77 %) ja POP-Pankin (76 %) asiakkaat olivat seuraavaksi parhaiten tietoisia luottokorttinsa kustannuksista. Heikoin tilanne näiden tietojen osalta oli Aktian asiakkailla, joista 70 % tiesi luottokorttinsa korot tai kulut.

illustration

Luottokorttien vertailu on melko vähäistä

Tutkimuksessa kysyttiin myös luottokorttien ja niiden kulujen vertailusta. Luottokortti oli erilaisista rahoitustuotteista toiseksi vähiten vertailtu: 23 % vastaajista kertoi vertailevansa luottokortit aina ja 14 % toisinaan. 

Vertailun vähäisyyttä saattaa osaltaan selittää se, että vain 26 % vastaajista koki luottokorttien ja niiden ehtojen vertailun helpoksi. 37 % valitsi luottokorttien vertailun helppoutta koskevaan kysymykseen vastaukseksi En osaa sanoa, mikä voi myös viitata aiheen hankaluuteen.

illustration
illustration

Mistä luottokorttien kulut muodostuvat?

Luottokortin erottaa tavallisesta maksukortista luotollisuus eli se, että kortilla tehdyt maksut veloitetaan asiakkaalta vasta luottokorttilaskun eräpäivänä tai useammassa osassa pidemmällä aikavälillä. Laskut ovat korottomia eräpäivään saakka, joka on useimmissa korteissa noin kuukauden sisällä ostohetkestä. 

Jos luottokorttilaskua ei makseta kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä, velalle alkaa kertyä korkoa. Yleensä luottokorttien korkona käytetään 3 kk Euriboria, johon lisätään pankin oma marginaali. Marginaalit vaihtelevat pankin ja korttityypin mukaan, ja todellinen vuosikorko voi olla jopa 5–20 %.

Korkojen lisäksi luottokortista saattaa joutua maksamaan vuosimaksua. Mitä korkeampi luottoraja ja laajemmat edut kortissa on, sitä suurempi vuosimaksukin yleensä on. Markkinoilla on kuitenkin myös useita vuosimaksuttomia luottokortteja. Toisaalta halvimpien luottokorttien korot ovat tyypillisesti korkeammat kuin vuosimaksullisten korttien, joten kokonaiskustannusten kannalta ratkaisevaa on se, miten korttia käytetään. Vuosimaksuton perustason kortti tulee edullisimmaksi silloin, jos käyttäjän tarkoituksena on maksaa laskut pääasiassa korottoman ajan puitteissa.

Vertailu kannattaa niin luottokorteissa kuin lainoissakin

Itselle edullisimman luottokortin löytämiseksi kannattaa tehdä vertailua sekä oman pankin eri korttityyppien että muiden pankkien tarjoamien luottokorttien välillä. Luottokorttien vertailussa on erityisen tärkeää ottaa huomioon omat tavat ja ostotottumukset, sillä ne vaikuttavat suuresti siihen, minkä verran luottokortin käytöstä syntyy kuluja.

Edullisuuden lisäksi luottokortin valinnassa kannattaa huomioida kortin tarjoamat muut edut. Osalla luottokorteista voi kerryttää erilaisia bonuspisteitä tai saada lisäpalveluita, ja joihinkin korteista saattaa sisältyä matkavakuutus, kun matka maksetaan luottokortilla. Mikäli sinulla on käyttöä kortin etuuksille, nekin ovat rahanarvoisia.

Jos sinulle on jo ehtinyt kertyä luottokorttivelkaa, kannattaa muistaa, että voit kilpailuttaa luottokorttivelan kuten minkä tahansa muunkin lainan. Luottokorttivelkoja voi myös järkeistää yhdistämällä lainat yhden lainasopimuksen alle. Näin velan määrä pysyy ennallaan, mutta lainan ehdot muuttuvat aiempia lainasopimuksia edullisemmiksi ja kokonaiskustannukset usein pienenevät.

Jos haluat selvittää, kuinka paljon voisit säästää lainat yhdistämällä, kokeile Sortterin lainavertailupalvelua.