Koronan vaikutukset kuluttajien talouteen

Suomalaiset ovat tinkineet merkittävästi omasta ja perheidensä kulutuksesta kuluneen vuoden aikana

Sortter Oy:n kysely kertoo rajusta pudotuksesta suomalaisten kulutuskäyttäytymisessä. Yli puolet kyselyyn vastanneista ovat joutuneet supistamaan omia ja perheidensä kulutusmenoja. Reilu puolet suomalaisista on siirtynyt ostamaan halvempia elintarvikkeita ja kulutushyödykkeitä koronaa edeltävään aikaan verrattuna. Eniten kulutuksesta ovat joutuneet tinkimään yrittäjät sekä yli nelihenkiset perheet.

Luottovertailualusta Sortter Oy:n kuluvan syyskuun alussa toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin kuinka suomalaiset ovat muuttaneet kulutuskäyttäytymistään verrattuna koronaa edeltävään aikaan. Kyselyyn vastasi lähes 3000 suomalaista, mikä mahdollistaa kulutuksen muutoksen tarkastelun kattavasti tulo- ja demografialuokittain.

Tulokset puhuvat karua kieltä. Kaikista vastaajista 52 % on joutunut supistamaan kulutustaan. Edullisempiin elintarvikkeisiin on alle 4000 Euroa kuukaudessa ansaitsevista siirtynyt yli puolet ja alle 2000 euroa ansaitsevista 60 %. Kaikista vastaajista 2/3 on tinkinyt vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin kohdistuvasta kulutuksesta ja lähes puolet vastaajista on lykännyt suurten hankintojen toteuttamista tulevaisuuteen.

 • Kulutusta on kevään aikana supistettu kaikissa tuloluokissa. Yrittäjät, pienituloiset ja yli neljän hengen taloudet ovat tinkineet menoistaan eniten. Vähiten kulutusta on supistettu 1 - 2 hengen sekä eläkeläisten talouksissa, mutta näissäkin ryhmissä vastaajista noin puolet ovat vähentäneet kulutustaan, kertoo Sortter Oy:n toimitusjohtaja Markus Huhdanpää.

Kulutusmenojen karsimisen taustalla on tulojen selkeä supistuminen. Vastaajista 40 % ilmoitti tulojensa pienentyneen kuluneen vuoden aikana. Yrittäjistä peräti 70 % ilmoittaa tulojensa pienentyneen ja lähes 80 % on joutunut tinkimään omista tai perheensä harrastus- ja vapaa-ajan menoista.

 • Yrittäjät ovat joutuneet sopeuttamaan menojaan selvästi muita ryhmiä enemmän. Heidän ansionmuodostuksensa on heikentynyt ja yrittäjät varautuvat yhä pahenevaan tilanteeseen. Kevään lomautukset näkyvät puolestaan palkansaajien kukkarossa. Todennäköisesti osalla vastanneista vaikuttaa provisio- ja bonus-tulonmuodostuksen väheneminen tai lomarahojen muuttaminen lomapäiviksi, Huhdanpää arvioi.

Kuluttajien odotukset varovaisia tulevan kulutuksen suhteen

Kysyttäessä kuluttajien tulevaisuuden arvioita, reilu puolet arvioi taloutensa ostovoiman pysyvän nykyisellään. Noin kolmannes ennakoi kulutusvoimansa supistuvan loppuvuoden aikana. Alta 5 % vastaajista uskoo ostovoimansa paranemiseen kuluvan vuoden aikana.

 • Selvää varovaisuutta on ilmassa tulosten valossa. Moni varautuu ostovoiman pienentyvän, ja kulutuksen lisäämiseen seuraavina kuukausina uskoo vain pieni osa vastaajista, Huhdanpää toteaa.

Kulutusluottojen kilpailuttamisessa merkittävää kasvua

Sortterin Taloustutkimuksella maaliskuussa 2020 teettämän tutkimuksen mukaan vain 4 % kuluttajista oli kilpailuttanut kulutusluottonsa menneen vuoden aikana. Nyt tilanne on muuttunut merkittävästi.

 • Noin neljännes kuluttajista on tiedostanut väliaikaisen korkokaton voimaantulon ja kilpailuttanut aiemmin solmittuja luottosopimuksiaan heinäkuun alussa voimaan astuneen lakimuutoksen jälkeen, Huhdanpää kertoo.

Korona-aika ei kyselyn valossa ole johtanut kuluttajien nopeaan velkaantumiseen. Vain yhdeksän prosenttia vastaajista kertoo käyttäneensä vuoden aikana merkittävästi enemmän lainatuotteita. Sitä vastoin yli 40% on järjestellyt uudelleen lainojen tai luottojen maksueriä.

 • Reilu kolmannes vastaajista oli tyytyväisiä pankkien ja rahoituslaitosten joustavuuteen. Parhaat arvosanat pankkien toiminnalle antoivat OP:n, Nordean, Säästöpankin sekä POP-Pankin asiakkaat. Alta 2000 euroa kuukaudessa ansaitsevat olivat suurempituloisia tyytymättömämpiä pankkien ja rahoituslaitosten toimintaan maksujärjestelyjen osalta, Huhdanpää toteaa.

Yhteenveto

 • 52 % kuluttajista on tinkinyt omasta tai perheenjäsenten kulutuksesta normaaliin verrattuna.
 • Yrittäjistä 71 % on joutunut tinkimään kulutuksesta.
 • 52 % kuluttajista on siirtynyt ostamaan halvempia kulutushyöydykkeitä tai elintarvikkeita.
 • 66 % vastaajista on tinkinyt vapaa-ajan vietosta tai harrastuksista. Yrittäjien kohdalla luku on 77 %.
 • Hieman yli puolet kuluttajista (52 %) uskoo kotitaloutensa ostovoiman pysyvän ennallaan. Noin kolmasosa (30,5 %) uskoo ostovoimansa heikentyvän. Alta 5 % vastaajista uskoo ostovoimansa paranemiseen kuluvan vuoden aikana.
 • 42 % on järjestellyt lainojen maksueriä.
 • Vain 9 % kuluttajista on käyttänyt merkittävästi normaalia enemmän laina- tai luottotuotteita.
 • Kolme neljästä vastaajasta (74 %) ei aio hakea lainaa kuluvan vuoden aikana.

Kysely toteutettiin verkkokyselynä ajalla 7.9.-13.9.2020 ja siihen vastasi 2889 kuluttajaa

Kyselyyn vastanneiden henkilöiden demografiset tiedot

Vastaajien demografiset tiedot

Kyselyn tulokset

52,11 % vastaajista on joutunut tinnkimään omasta tai perheenjäsenten kulutuksesta
Yrittäjät ja alle 2000 € tienaavat henkilöt ovat tinkineet kulutuksestaan eniten
51,6 % kertoo siirtyneensä ostamaan edullisempia elintarvikkeita tai kulutushyödykkeitä
Ostotottumusten muutos demografioittain
Yli 66 % vastaajista on tinkinyt vapaa-aikaan tai harrastuksiin liittyvistä menoista
Vapaa-aikaan ja harrastuksiin kohdistuvan kulutuksen muutokset tuloluokittain, ammattiryhmittäin ja talouden kokoluokan mukaan.
Laina- tai luottotuotteiden käyttö korona-aikana
Luotto- ja lainatuotteiden käyttö demografioittain
Lainojen uudelleen järjestelyyn on tarttunut 42 % vastaajista
Maksuerien järjestelyt demografioittain
Tyytyväisyys pankkien ja rahoituslaitosten toimintaan järjesteltäessä lainojen maksueriä
Tyytyväisyys pankkien ja rahoituslaitosten toimintaan maksuerien järjestelyn suhteen demografioittain
Noin joka neljäs vastaaja kertoo suunnittelevansa lainan tai ulkopuolisen rahoituksen hakemista vuonna 2020
Talouden ostovoiman kehitys seuraavien kuukausien aikana
Neljännes vastaajista kertoo kilpailuttaneensa laina- tai luottosopimuksia 1.7. korkokaton voimaan astumisen takia

Sortter Oy:n tutkimus koronan vaikutuksista kuluttajien talouteen toteutettiin verkkokyselynä ajalla 7.9- 13.9.2020 ja siihen vastasi 2889 kuluttajaa. Tiedonkeruu toteutettiin Sortter Oy:n internet-paneelissa, johon vastanneista noin puolet oli Sortter Oy:n palveluun rekisteröityneitä henkilöitä ja noin puolet satunnaisotannalla valikoituja suomalaisia.

Voit ladata kyselyn tulokset käyttöösi PDF- muodossa täältä.