Traktori

Yritysrahoitus lainana, sijoituksena vai yritystukena?

Mistä yrityksen kannattaa hakea rahoitusta? Käymme tässä kirjoituksessa läpi eri vaihtoehdot rahoituksen, yrityslainan, sijoitusten tai tukien hakemiselle.

Niin aloittavalla kuin jo pidempäänkin toimineella yrityksellä rahoitusmuotojen punnitseminen tulee aika-ajoin ajankohtaiseksi. Käsittelemme tässä oppaassa yritykselle saatavilla olevat rahoitusmuodot. Puramme auki muun muassa lainamuotoisen rahoituksen, omarahoituksen sekä yritystoimintaan tarkoitetut tuet sekä avustukset.

Aloittavan startup-yrityksen rahoitustarpeet liittyvät usein toiminnan käynnistämiseen sekä yritystoiminnan alkuvaiheen rahoittamiseen, mutta myös yrittäjän itsensä palkanmaksuun tai toimeentuloon.

Toimintansa jo vakiinnuttaneella yrityksellä rahoitustarpeet liittyvät usein toiminnan laajentamiseen, henkilöstön palkkaamiseen, tuotekehitykseen tai muihin investointeihin. Myös väliaikainen kassavaje tai myöhässä olevat myyntisaamiset voivat aiheuttaa tarpeen lyhytaikaiselle rahoitukselle suuremmassakin yrityksessä.

Tässä kirjoituksessa käymme läpi seuraavat yritysrahoitukseen liittyvät aiheet:

 1. Yrityksen rahoitus pankista tai rahoitusyhtiöstä
 2. Omarahoitus
 3. Joukkorahoitus
 4. Pääomasijoittajat ja enkelisijoittajat
 5. Julkinen rahoitus
 6. Yrityksen tuet ja avustukset

1. Yrityksen rahoitus pankista tai rahoitusyhtiöstä

Pankin tai rahoitusyhtiön tarjoama laina on yleisimmin käytetty rahoitusmuoto yritysten rahoitustarpeissa. Perinteinen velkakirjalaina ei kuitenkaan ole vaihtoehdoista ainoa. Myös osamaksukauppa, factoring tai esimerkiksi leasing-rahoitus voivat tulla yrityksen tilanteen mukaan kysymykseen.

Yrityslaina pankista

Pankkien tarjoamat yrityslainat on tarkoitettu ensisijaisesti investointien tai kasvun rahoittamiseen. Yrityslainan saaminen pankista edellyttää uskottavaa liiketoimintasuunnitelmaa, taloudellisesti kannattavaa yritystoimintaa sekä moitteetonta luottohistoriaa yritykseltä sekä tämän vastuuhenkilöiltä.

Jo toiminnassa olevalta yritykseltä vaaditaan lainaneuvotteluissa tuorein tilinpäätös sekä kuluvan tilikauden kirjanpito. Lisäksi pankki tulee todennäköisesti pyytämään yksityiskohtaisen erittelyn lainan käyttötarkoituksesta sekä laskelman siitä, miten haettava laina tulee parantamaan yrityksen liiketoimintaa.

Uudelta yritykseltä vaaditaan lainaneuvotteluissa liiketoimintasuunnitelma laskelmineen. Suunnitelman tulisi sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 • Kuvaus liikeideasta
 • Kuvaus yrityksestä (mitä yritys tekee)
 • Tiedot yrityksen asiakkaista tai potentiaalisista asiakkaista
 • Kilpailija-analyysi
 • Yrityksen vahvuudet kilpailijoihin nähden
 • Kuvaus yrityksen toimintamallista (miten yritys toimii)
 • Tiedot avainhenkilöistä ja näiden keskeisestä osaamisesta
 • Miten yrityksen myynti, markkinointi ja asiakashankinta tullaan järjestämään
 • Yrityksen rahoitustarve ja budjetti

Lähes poikkeuksetta yrityslainan saaminen pankista edellyttää vakuutta, joka voidaan järjestää joko takauksen tai reaalivakuuden muodossa. Vakuuden tai takauksen tarkoitus on turvata lainan takaisinmaksu pankille. Mikäli lainan lyhentäminen ei onnistu suunnitellusti, pankki hakee saatavansa lainalle asetetuista vakuuksista. Käytännössä tämä tarkoittaa vakuutena olevan omaisuuden realisoimista tai lainan perimistä takaajilta.

Reaalivakuutena voidaan käyttää yrityksen fyysistä omaisuutta, kuten liiketilaa, kiinteistöä, ajoneuvoa tai muita arvokkaita työkoneita. Myös muuta yrityksen omaisuutta, kuten sijoitusomaisuutta tai myyntisaamisia voidaan käyttää yrityslainan vakuutena.

Toinen vaihtoehto reaalivakuuden järjestämiselle on yrittäjän omaisuuden panttaaminen. Vakuudeksi käy yleensä yrittäjän asunto, loma-asunto tai sijoitusvarallisuus, kuten osakkeet tai rahasto-omistukset.

Yleisimpiä yrityslainoissa käytettäviä takausmuotoja ovat yrittäjän tai yrityksen vastuuhenkilön antama henkilötakaus tai Finnveran myöntämä takaus. Finnvera ei pääsääntöisesti takaa lainaa kokonaisuudessaan, vaan vaatii myös lainanhakijaa järjestämään oman osuutensa vakuuksista tai takauksista.

Minkälaiselle yritykselle pankin myöntämä yrityslaina sopii?

 • Yrityksellä tai yrittäjällä on riittävä määrä vakuuksia.
 • Olet valmis tekemään kattavat suunnitelmat ja laskelmat lainaneuvotteluja varten.
 • Olet valmis käymään pitkät lainaneuvottelut, etkä tarvitse rahoituspäätöstä nopeasti.

Yrityslaina rahoitusyhtiöstä

Rahoitusyhtiöiden myöntämät yrityslainat on tarkoitettu yrityksille, jotka tarvitsevat rahoitusta liiketoimintaan. Rahoitusyhtiöiden ehdot lainan myöntämiselle ovat yleensä perinteisiä pankkeja joustavampia. Monet rahoitusyhtiöt ovatkin valmiita rahoittamaan myös myyntitilauksia tai myöntämään lainaa väliaikaiseksi käyttöpääomaksi.

Rahoitusyhtiön myöntämää lainaa voidaan käyttää myös osana rahoituspakettia, jolloin osa lainarahasta tulee esimerkiksi pankista tai Finnveralta ja puuttuvaksi jäänyt rahoitusosuus katetaan rahoitusyhtiön myöntämällä yrityslainalla.

Rahoitusyhtiöiden tarjoamat yrityslainat on suunnattu ensisijaisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on ollut toimintaa vähintään yhden tilikauden ajan ja joilla on säännöllistä kassavirtaa.

Rahoitusyhtiöt eivät yleensä vaadi myöntämälleen lainalle reaalivakuuksia, vaan laina myönnetään joko kokonaan ilman vakuutta tai sille annetaan yrityksen vastuuhenkilön toimesta henkilökohtainen takaus.

Yrityslainan hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa:

Yrityslainan summa

Mitä isommasta yrityslainasta on kyse, sitä edullisemmalla korolla ja pienemmillä kuluilla laina voidaan myöntää.

Yrityslainan maksuaika

Maksuajalla on vaikutus etenkin lainan kuluihin. Lyhytaikainen yrityslaina on yleensä kuluiltaan suhteessa kalliimpi, kuin pitkälle maksuajalle otettu yrityslaina.

Yrityksen maksuvalmius

Kuten missä tahansa lainassa tai luotossa, lainanmyöntäjä hinnoittelee lainarahan valtaosin luottoriskin kautta. Mitä parempi yrityksen maksuvalmius on, sitä edullisemmaksi yrityksen rahoitus tulee. Vastaavasti heikon maksuvalmiuden omaavan yrityksen voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta saada lainaa yritystoimintaan.

Vastuuhenkilöiden luottokelpoisuus

Vaikka lainanottajana on yritys, myös vastuuhenkilöiden taustoilla sekä luottokelpoisuudella on vaikutusta yrityslainan hintaan ja tälle myönnettäviin ehtoihin. Hyvin hoidettu henkilökohtainen talous sekä positiiviset yrityskytkennät mahdollistavat lainan saamisen edullisemmin. Vastaavasti myöhässä olevat laskut tai lainanlyhennykset voivat estää rahoituksen saamisen kokonaan tai nostaa sen hintaa merkittävästi. Myös negatiiviset kytkennät tai vastuuhenkilönä toimiminen heikon maksuvalmiuden yrityksissä nostavat lainarahan hintaa.

Yrityksen tulevaisuuden näkymät

Aivan kuten puhdas tausta aiempien lainojen tai maksusopimusten osalta, myös yrityksen tulevaisuuden näkymät vaikuttavat yrityslainan korkoon sekä kuluihin. Mitä valoisammalta yrityksen tulevaisuus näyttää, sitä edullisemmin yritys saa lainaa. Jos yrityksen tulevaisuus näyttää rahoittajan silmin epävakaalta, tämä heijastuu lainan hintaan tai estää rahoituksen saamisen kokonaan. 

Yrityslainan saaminen rahoitusyhtiöstä edellyttää yleensä tilinpäätöksen sekä kuluvan tilikauden budjetin toimittamista lainanmyöntäjälle.

Minkälaiselle yritykselle rahoitusyhtiön myöntämä yrityslaina sopii?

 • Yrityksellä on ollut toimintaa vähintään yhden tilikauden ajan.
 • Yrityksellä on säännöllistä kassavirtaa tai myyntisaamisia.
 • Tarvitset lainapäätöksen nopeasti.

Tililimiitti, luottolimiitti tai rahoituslimiitti

Pankit tarjoavat tililimiittejä yritysten lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen. Tämän rahoitusmuodon tarkoitus on auttaa erityisesti kausiluonteisissa tai yllättävissä rahoitustarpeissa paikkaamaan yrityksen väliaikaista kassavajetta. Tililimiittiä haetaan pankista vastaavasti kuin yrityslainaakin.

Tililimiitti myönnetään sovittuun luottorajaan saakka ja tilille tulevat tai siltä lähtevät suoritukset pienentävät tai kasvattavat käytettyä limiitin määrää. Laina-aika limiitiltä käytetyssä lainarahassa on yleensä korkeintaan muutaman kuukauden pituinen. Luottolimiitin käyttäminen on yleensä yrityslainaa kalliimpaa, eikä sitä tulisi käyttää ainakaan ensisijaisena rahoitusmuotona.

Usein luottolimiitin hinnoittelu perustuu käytettyyn lainasaldoon ja korko lasketaan niiltä päiviltä, kun luottoa on ollut käytössä. Limiitin korko muodostuu tyypillisesti viitekorosta sekä asiakaskohtaisesta marginaalista. Lisäksi limiitin voimassaolosta tai sen käyttämisestä voidaan periä erillisiä maksuja tai palkkioita pankin hinnaston tai limiittiehtojen mukaisesti.

Tili-, luotto- tai rahoituslimiitin saaminen edellyttää lähes poikkeuksetta takausta tai sille asetettua vakuutta. Vaikka rahoituslimiitti on joustava tapa paikata väliaikaisia rahoitustarpeita, sitä ei kannata pitää turhaan voimassa sen vakuusvaatimusten vuoksi. Mikäli yritys tarvitsee pidempiaikaista rahoitusta investointeja tai liiketoiminnan kehitystä varten, sujuvat nämä lainaneuvottelut helpommin, kun vakuuksia ei ole pantattu entuudestaan.

Mihin tarkoitukseen rahoituslimiitti sopii?

 • Lyhytaikainen, korkeintaan muutaman kuukauden mittainen rahoitustarve.
 • Tasaamaan yritystoiminnan kausivaihteluja.
 • Yrityksellä on säännöllinen kassavirta.

Laskurahoitus, eli laskujen myyminen

Sekä rahoitusyhtiöt, perintäyhtiöt, että osa pankeista ovat valmiita ostamaan yritysten myyntisaatavia. Laskurahoituksessa on yksinkertaisuudessaan kyse laskutettavan työn muuttamisesta rahaksi nopeammin, kuin asiakas maksaisi laskun.

Laskurahoitus on varteenotettava vaihtoehto silloin, kun laskut täytyy muuttaa käteiseksi ennen niiden erääntymistä. Laskurahoitusta käytetään erityisesti silloin, jos sovitut maksuajat ovat pitkiä, esimerkiksi 30, 60 tai jopa 90 päivää. Laskujen myyminen on mahdollista yksittäisille myyntisaataville, mutta pienten laskujen osalta sitä ei yleensä kannata tehdä korkeaksi nousevien kustannusten vuoksi. Useampien laskujen muuttaminen rahaksi puolestaan tapahtuu yleensä factoringin, eli myyntisaatavien rahoituksen avulla.

Laskurahoitus voi tulla kyseeseen silloin, kun laskun maksajana eli työn tilaajana on yritysasiakas. Myös kuluttaja-asiakkaiden laskujen myyminen voi tulla kyseeseen, mikäli myynnin kohteena oleva saatavakanta on suuri.

Tyypillinen laskurahoitusta käyttävä yritys on esimerkiksi urakoitsija, joka joutuu investoimaan omaa rahaansa jo urakan alkuvaiheessa materiaalihankintoihin, mutta pääsee laskuttamaan tekemänsä työn vasta urakan päätyttyä.

Toinen laskurahoitusta hyödyntävä yritys voi olla esimerkiksi vientiä harjoittava yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen tilaukset aikaa vievänä rahtina. Pelkästään rahtaamiseen kuluva aika voi olla viikkoja ja tilaaja on puolestaan valmis maksamaan laskun vastaa tavarat vastaanotettuaan.

Laskun ostaja huolehtii tyypillisesti koko laskusaatavan elinkaaresta, aina laskun lähettämisestä perintään saakka. Luottotappioriski on lähes poikkeuksetta laskun ostavan tahon vastuulla.

Laskurahoituksen hinta muodostuu neljästä päätekijästä:

Myytävän laskun summa

Mitä suuremmasta saatavasta on kyse, sitä edullisemmin laskurahoituksen voi saada. Pienten saatavien myyminen on mahdollista vain harvoin tai se käy turhan kalliiksi.

Myytävän laskun maksuaika

Mitä lyhyempi saatavan maksuaika on, sitä paremman hinnan siitä voi saada. Kovin lyhyen maksuajan saatavia ei kuitenkaan pääsääntöisesti kannata myydä, sillä yleensä laskurahoituksen kustannukset ovat suhteellisen kalliita. Joskus voi tulla halvemmaksi maksaa itse muistutusmaksuja tai viivästyskorkoja, kuin myydä pian erääntyvät saatavat eteenpäin.

Laskutettavan yrityksen luottokelpoisuus

Myyntisaatavat ostava pankki, rahoituslaitos tai perintäyhtiö ottaa lähes poikkeuksetta saatavan luottoriskin kontolleen. Mitä vakavaraisempi yritys on laskun maksajana, sitä parempi hinta saatavalle on tiedossa. Vastaavasti sellaisen laskun myyminen voi olla vaikeaa, jonka maksajana on alhaisen luottoluokituksen omaava yritys.

Myyntisaatavan tilanne

Perintäyhtiöt voivat ostaa myös erääntyneitä myyntisaatavia. Erääntyneiden laskujen myyminen tietää luottoriskin siirtämistä ostajan kontolle ja näistä saatava hinta on todennäköisesti huomattavasti alhaisempi kuin saatavassa, jonka eräpäivä on vasta tulossa.

Laskun ostanut taho vähentää oman palkkionsa myyntisaatavasta ja siirtää jäljelle jäävän osuuden yrityksen tilille usein saman tai viimeistään seuraavan päivän aikana.

Mihin tilanteisiin laskurahoitus sopii?

 • Myyntisaatava on riidaton.
 • Olet valmis maksamaan useiden prosenttien provision saatavan summasta rahoituskuluina.

Factoring, eli myyntisaatavien rahoitus

Factoring on samankaltainen rahoitusmuoto laskurahoitukseen verrattuna. Vaikka nämä rahoitusmuodot ovat lähellä toisiaan, myös eroja löytyy. Factoringia ja laskurahoitusta käytetään lähes toisiaan vastaavissa tilanteissa, eli silloin kun tehty työ halutaan muuttaa rahaksi nopeammin kuin asiakas maksaisi laskun.

Factoringissa yrityksen myyntisaatavat kiertävät rahoitusyhtiön kautta. Rahoitusyhtiö vastaa factoring -palvelun hallinnasta laskujen lähettämisestä saatavien perintään saakka. Tämä rahoitusmuoto on yleensä saatavilla yrityksille silloin, kun laskuja lähetetään tasaisesti ja niiden kappalemäärä on suuri.

Toisin kuin laskurahoituksessa, factoringissa luottotappioriski pysyy yrityksellä itsellään. Factoring onkin rinnastettavissa enemmän rahan lainaamiseen kuin saatavien myymiseen. Kun laskuja rahoitetaan factoringin avulla, yritys saa laskun loppusummasta käyttöönsä yleensä enintään 80 %. Loput laskutetusta summasta tilitetään factoring -palkkioiden vähentämisen jälkeen yrityksen tilille, kun työn tilaaja on maksanut laskun.

Factoringissa ei yleensä tarvita vakuuksia, vaan laskut itsessään antavat rahoitusyhtiölle tarvittavan vakuusarvon. Joskus factoringia tarjoava yritys voi kuitenkin vaatia yrittäjältä myös henkilötakauksen saatavien turvaamiseksi.

Milloin factoringia kannattaa harkita?

 • Myyntisaatavat ovat erääntymättömiä ja riidattomia
 • Yritys laskuttaa asiakkaitaan säännöllisesti
 • Haluat tehdä pidempiaikaisen sopimuksen myyntisaatavien rahoittamisesta

Osamaksukauppa yrityksen rahoitusmuotona

Koneiden, laitteiden tai kaluston hankkiminen on mahdollista myös osamaksukauppana. Kyseessä on pohjimmiltaan hyvin samankaltainen rahoitusmuoto, kuin esimerkiksi autoliikkeiden kautta hankittava autorahoitus. Osamaksukauppaa voi hyödyntää sekä uuden, että käytetyn kaluston hankinnassa.

Osamaksukaupassa ostettavan tavaran maksut pilkotaan osiin, yleensä korkeintaan 60 kuukauden maksuajalle. Osamaksukaupassa vaaditaan useimmiten myös omarahoitusosuus, joka on noin 20-30 % kaupan loppusummasta ja se tulee maksaa joko rahana tai antamalla vaihdossa tämän arvoinen vaihtolaite.

Kunnes kaikki osamaksurahoituksen erät on suoritettu, hankittu tavara toimii myönnetyn rahoituksen vakuutena ja sen omistus pysyy rahoitusyhtiön nimissä. Kun viimeinenkin erä on suoritettu, kaupan kohteena olleen tavaran omistus siirtyy sen ostaneelle yritykselle.

Osamaksukauppaa käytettäessä on syytä huomioida mahdolliset koneiden tai kaluston vakuuttamiseen liittyvät vaatimukset. Yleensä rahoittaja velvoittaa vakuuttamaan ostokohteen täysarvosta, kunnes sen omistus siirtyy rahoittajalta yritykselle.

Milloin yrityksen kannattaa harkita osamaksua?

 • Et halua käyttää reaalivakuuksia
 • Yrityksellä on tarvittava käsiraha saatavilla

Leasing -rahoitus

Yrityksen leasing -rahoitusta tarjotaan nykyään aina urakointikoneista siivousvälineisiin, ICT-ratkaisuihin tai jopa välipala-automaatteihin. Leasingillä tarkoitetaan irtaimen käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokraamista ilman, että rahoitetun kohteen omistus siirtyy yrityksen nimiin.

Leasingin etuna voidaan pitää sitä, että yritys saa käyttöönsä nykyaikaiset koneet ilman alkuinvestointia tai pääoman sitomista laitteisiin, joilla on vain vähäinen arvo liiketoiminnan pyörittämiselle. Lisäksi leasingin kustannukset ovat helposti ennakoitavissa, sillä erillisiä vakuutuksia ei tarvita ja leasingiin voi olla liitettävissä myös huolto- tai huolenpitosopimuksia.

Kirjanpidollisesti leasingrahoitus näyttää lainarahaa paremmalta yrityksen tuottoprosenttia tai vakavaraisuutta tarkastellessa.

Kääntöpuolina leasing on yrityksen rahoitusmuodoista yleensä kaikista kallein vaihtoehto, eikä tehdyn sopimuksen purkaminen välttämättä onnistu ennen vuokrajakson päättymistä. Myös ennakoitua alhaisempi koneen jäännösarvo voi koitua yrityksen maksettavaksi vuokrajakson päättyessä.

Leasing -muotoja on kahta erilaista:

Käyttöleasing

Käyttöleasing – sopimuksessa kone vuokrataan suoraan laitteen myyjältä. Tämä leasing-muoto on verrattavissa tavalliseen vuokraamiseen. Tyypillisesti leasingin antajalla on leasingkohde valmiiksi omistuksessaan ja tämä luovuttaa sen käyttöoikeuden yritykselle määräajaksi leasing -maksua vastaan.

Rahoitusleasing

Rahoitusleasingissa rahoitusyhtiö hankkii koneen omistukseensa ja vuokraa sen yrityksen käyttöön määräajaksi. Yleensä rahoitusleasing -sopimus on kestoltaan käyttöleasingia pidempi.

Missä tilanteissa leasing on vaihtoehto?

 • Et halua sitoa yrityksen pääomaa.
 • Kalliimmilla rahoituskustannuksilla ei ole merkitystä yritykselle, vaan arvostat enemmän helppoutta ja kulujen ennustettavuutta.
 • Haluat parantaa yrityksen kirjanpidollista tulosta.

2. Omarahoitus

Suunnittelu

Yrityksen omarahoitus on etenkin aloittavalle yrittäjälle keskeinen kysymys, eikä rahoituksen saaminen uudelle yritykselle ole aina yksinkertaista. Vain harva sijoittaja tai lainanantaja on valmis ottamaan taloudellisen riskin yrityksen menestymisestä ainoastaan omalle kontolleen.

Vaikka rahoitus järjestyisikin pankin, rahoitusyhtiön tai Finnveran antamalla yrityslainalla, tähän sisältyy yleensä ehto oman rahoituksen osuudelle. Vastaavasti myös yksityiset sijoittajat vaativat usein yrittäjältä oman rahan sijoittamista yritystoimintaan. Omarahoitusosuuden kattamiseksi vaihtoehtoja on kuitenkin olemassa.

Säästöt tai olemassa oleva varallisuus

Edullisin ja helpoin tapa omarahoitukselle on olemassa olevien säästöjen tai varallisuuden käyttäminen. Yrittäjän kannattaa kuitenkin varautua yritystoiminnassa vastaan tuleviin yllätyksiin, eikä koko omaisuutta kannata laittaa kiinni yrityksen käynnistämiseen tai sen pyörittämiseen.

Varmasti jokainen yrittäjä on törmännyt tilanteeseen, jolloin kaikki ei mennytkään suunnitellusti. Tällöin on tärkeää, että oma talous on kunnossa eivätkä omat henkilökohtaiset rahahuolet ala haittaamaan yritystoimintaa tai vie yrittäjän yöunia. Jos suinkin mahdollista, yrittäjällä tulisi aina olla muutaman kuukauden menoja vastaava summa säästössä, jolla voi kattaa omia henkilökohtaisia menoja tarpeen tullen.

Omia säästöjä tai olemassa olevaa varallisuutta kannattaakin käyttää yritystoiminnassa vain sen verran, kuin oma riskinsietokyky antaa myöten. Jos et käytä omaa rahaa yritystoimintaan enempää kuin olet valmis häviämään, olet todennäköisesti turvallisilla vesillä.

Yrittäjäksi lähtiessä on hyvä tiedostaa, että oma henkilökohtainen luottokelpoisuus tulee mitä todennäköisimmin laskemaan pankkien ja rahoituslaitosten silmissä – ainakin väliaikaisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos joudut hakemaan yrittäjänä lainaa henkilökohtaisiin nimiin, rahoituksen hinta on todennäköisesti korkeampi kuin se olisi palkkatöissä ollessa. Vastaavasti hyvin menestyvänä yrittäjänä voit saada pankeista erinomaista kohtelua ja parempaa palvelua, kuin olisit koskaan saanut palkkatyöntekijänä.

Myös yrittäjän työttömyysturva on palkkatyöläistä heikompi. Tämä seikka kannattaa pitää mielessä, kun teet päätöksiä, kuinka paljon käytät olemassa olevaa varallisuuttasi yritystoiminnan käynnistämiseen tai pyörittämiseen.

Vaikka yrittäjyyteen sisältyy riskejä, ovat yrittäjän ansaintamahdollisuudet myös suuremmat. Jos yritystoiminta lähtee lentoon ja maksavia asiakkaita riittää, voit tienata yrittäjänä huomattavasti enemmän kuin palkkatyöstä.  

Milloin omarahoitus kertyneillä säästöillä on vaihtoehto?

 • Sinulle on kertynyt säästöjä tai sijoituksia, jotka olet valmis sitomaan yritystoimintaan.
 • Henkilökohtainen taloutesi ei muodostu ongelmaksi.

Yrityslaina tai yrittäjälaina henkilökohtaisiin nimiin

Yrityslainan voi ottaa myös henkilökohtaisiin nimiin. Tällöin kyseessä on pankin tai rahoituslaitoksen myöntämä kulutusluotto, jonka takaisinmaksusta vastaat henkilökohtaisesti. Tästä rahoitusmuodosta käytetään myös nimeä yrittäjälaina.

Yritystoimintaa varten otettu kulutusluotto sijoitetaan useimmiten yritykseen osakepääoman muodossa tai yrittäjä lainaa sen yritykselle omanpääomanehtoisena lainana.

Omiin nimiin otettua yrityslainaa tai kulutusluottoa käytetään tyypillisesti silloin, kun yritystoiminnan käynnistäminen tai pyörittäminen vaatii yrittäjältä henkilökohtaista rahallista panostusta. Tätä lainamuotoa käytetään myös silloin, kun yrittäjä on aikeissa hakea yritykselle ulkopuolisia sijoittajia ja haluaa näyttää oman sitoutumisensa yritystoimintaan omiin nimiin otetun rahoituksen kautta.

Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi:

 • Omarahoitusosuuden järjestäminen
 • Väliaikainen kassavaje
 • Yritys on uusi, eikä täytä pankkien tai rahoituslaitosten minimivaatimuksia yritystoiminnan keston osalta
 • Lainan saaminen yrityksen nimiin ei ole mahdollista
 • Äkillinen, korkeintaan muutaman kymmenen tuhannen euron rahoitustarve

Jos otat lainan omiin nimiisi ja lainaat sen edelleen yritykselle, yritys voi maksaa sinulle markkinaehtoisen koron lainaamastaan rahasta.

Yrittäjän omiin nimiin ottama laina tulee usein pienyritykselle edullisemmaksi, kuin yrityksen nimiin haettu laina.

Milloin yrityslainan hakemista omiin nimiin kannattaa harkita?

 • Olet perustamassa uutta yritystä.
 • Haluat vahvistaa yrityksen omaa pääomaa.
 • Olet luottavainen yrityksen tulevaisuuden näkymistä.
 • Lainan hakeminen yritykselle ei ole vaihtoehto tai se tulee kalliiksi.

Joukkorahoitus

Joukkorahoitus tarkoittaa suurelle yleisölle avointa rahoituskierrosta, jossa sijoittajat voivat osallistua investoinnin tai hankkeen rahoittamiseen. Joukkorahoituksella voidaan kerätä rahoitusta yritykselle, mutta myös kuluttajalle myönnettävä laina voidaan rahoittaa joukkorahoituksen turvin. Joukkorahoituksella rahoitetaan myös yritysten myyntisaatavien ostamista.

Lainamuotoinen joukkorahoitus tai vertaislainaus perustuu pieniin yksittäisiin sijoituksiin. Nämä sijoitukset kootaan yhdeksi rahoituspotiksi, joka täyttää yrityksen rahoitus -tai lainatarpeen. Joukkorahoituksessa sijoittajat ottavat riskin luottotappiosta.

Joukkorahoituksen kautta yksittäisen lainamarkkinoilta tuottoa hakevan sijoittajan on mahdollista hajauttaa sijoittamansa pääomat useampien yritysten kesken suhteellisen vaivattomasti. Hajauttamisen ansiosta lainoihin sijoitetun varallisuuden riskitaso pysyy pienempänä, kuin mitä se olisi sijoittamalla vain yhden tai muutaman yrityksen toimintaan.  

Suuryritykset ovat käyttäneet joukkorahoitusta jo pitkään laskemalla liikkeelle joukkovelkakirjalainoja. Pienille, keskisuurille sekä startup-yrityksille tämä rahoitusmuoto on auennut suomessa kunnolla vasta 2010 -luvulla digitalisaation myötä.

Vertaislaina

Vertaislaina on yksi joukkorahoituksen yleisimmistä muodoista. Vertaislaina toimii lainanottajan kannalta hyvin samalla tavalla kuin rahoitusyhtiön myöntämä laina. Vertaislainana otettu rahoitus maksetaan takaisin sijoittajille, jotka ovat tässä tapauksessa joukko yksityisiä ihmisiä tai yrityksiä pankin tai rahoitusyhtiön sijaan.

Käytännön tasolla vertaislainan takaisinmaksaminen tapahtuu yrityslainaajan toimesta joukkorahoituksen välittäjälle. Välittäjä maksaa saamansa suoritukset korkoineen sijoittaja-asiakkailleen, vähentäen tästä ensin omasta työstään laskuttamansa palkkiot.

Milloin vertaislainaa tai lainamuotoista joukkorahoitusta kannattaa harkita?

 • Rahoituspäätöksen saamisella ei ole kiire.
 • Yrityksellä on vähintään yhden tilikauden verran toimintahistoriaa.
 • Yrityksellä on säännöllistä kassavirtaa.

Osakepohjainen joukkorahoitus

Joukkorahoitus osakepohjaisena rahoitusmuotona toimii rahankeruun kannalta vastaavasti, kuin lainamuotoinen sisarensa. Osakepohjaisessa joukkorahoituksessa yritys antaa sijoittajille rahan vastineena omia osakkeitaan velkakirjan sijaan.

Molemmissa joukkorahoituksen muodoissa sijoittajan riskinä on sijoitetun pääoman menettäminen ja tavoiteltuna tuloksena rahan saaminen takaisin joko korkojen tai arvoaan kasvattaneiden osakkeiden muodossa.

Joukkorahoitusta käyttävän yrityksen kannalta ratkaiseva ero on siinä, mitä sijoittajille annetaan vastineeksi. Velkakirjapohjaisessa joukkorahoituksessa sijoituksen vastine on sijoittajan saama korkotuotto. Osakepohjaisessa joukkorahoituksessa sijoittajat saavat puolestaan yrityksen osakkeita vastineeksi antamastaan rahoituksesta.

Milloin osakepohjainen joukkorahoitus on vaihtoehto?

 • Olet valmis luopumaan osasta yrityksen osakkeita.
 • Voimakkaastikin laajeneva yrityksen omistuspohja ei haittaa.
 • Rahoituksen saamisella ei ole kiire, vaan voit odottaa rahoituskierroksen päättymistä viikkoja tai jopa kuukausia.

Pääomasijoittajat ja enkelisijoittajat

sijoittaja

Pääomasijoittajat sekä enkelisijoittajat ovat yksityishenkilöitä, yksityisiä yrityksiä tai rahastoja, jotka sijoittavat omaa tai hallinnoimaansa varallisuutta kohdeyhtiöihin. Sijoittaminen tapahtuu useimmiten omanpääomanehtoisena lainana tai sijoittamalla yrityksen osakepääomaan.

Pääoma- tai enkelisijoittaja tuo yleensä myös oman osaamisensa sekä kontaktiverkostonsa yrityksen käytettäväksi. Sijoittaja voi osallistua esimerkiksi hallitustyöhön tai toimia yritysjohdon tukena tärkeiden ovien avaamisessa tai strategiatyöskentelyssä.

Pääomasijoittaja hakee kohdeyhtiöltä tyypillisesti voimakasta arvonnousua ja on valmis sietämään korkeaa riskiä sijoituksensa kanssa. Vastineeksi sijoituksestaan pääomasijoittaja vaatii yleensä merkittävän osuuden yrityksen osakkeista.

Pääomasijoittaminen voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan: Venture capital sekä Buyout -sijoittaminen.

Venture capital

Varhaisen vaiheen startup -yrityksen on mahdollista saada mukaansa venture capital -sijoittaja. Sijoittaja voi olla yksityinen henkilö, pääomasijoitustoimintaa harjoittava yritys tai tähän erikoistunut rahasto. Sijoittajan voi saada mukaan, vaikka yritystoiminta olisikin vielä osittain ajatuksen asteella tai yritys olisi vasta perustettu. Venture capital -sijoittajat etsivätkin yleensä mielenkiintoisia liikeideoita sekä osaavaa tiimiä, jonka käyttöön he luottavat osan sijoitusomaisuudestaan.

Varhaisen vaiheen yrityksiin sijoittavat tahot ovat yleensä kokeneita liike-elämän ammattilaisia, joiden sijoitushorisontti on muutamien vuosien pituinen, jonka jälkeen he tavoittelevat irtautumista sijoituskohteesta.

Milloin Venture capital -sijoittaja voi olla ratkaisu?

 • Yrityksen liikeidea on uniikki ja herättää sijoittajien mielenkiinnon.
 • Tarvitset avuksi ulkopuolista osaamista tai sijoittajan kontaktiverkoston.
 • Olet valmis luopumaan osasta yrityksen osakkeita.
 • Rahoituksen tarve ei ole akuutti. Sopivan sijoittajan löytäminen kestää helposti kuukausia.

Buy out -sijoitukset tai yritysjärjestelyt

Buy out -sijoittamisella tarkoitetaan sijoittamista kannattaviin ja hyvän kassavirran omaaviin yrityksiin. Sijoittaja hakee buy out -sijoituksellaan yleensä takaa yhtiön toiminnan tehostamista, liikeidean jalostamista tai yrityksen nopeaa kasvattamista seuraavalle tasolle.

Yhtenäistä buy out -sijoituksille on voimakkaan kasvun hakeminen, jonka jälkeen sijoittajan tarkoitus on irrottautua kohdeyhtiöstä myyden omistuksensa takaisin yrityksen johdolle, seuraavalle ostajalle tai listaamalla yhtiö pörssiin. Buy out -sijoittajan omistusaika kohdeyhtiössä on tyypillisesti 3-6 vuotta.

Milloin buy out -sijoitus voi tulla kyseeseen?

 • Yrityksen toiminta on vakiintunutta ja kannattavaa
 • Yrityksen viemisessä seuraavalle tasolle tarvitaan kokenutta ulkopuolista tiimiä ja mittavaa rahoitusta
 • Et pahastu, vaikka sijoittaja ottaisi suuren roolin yrityksen toiminnan määrittelemisessä
 • Rahoituksen saamisella ei ole kiire

Lue lisää pääomasijoittajista PWC:n julkaisemasta kirjoituksesta.

Julkinen rahoitus

Julkinen yritysrahoitus voi olla laina- tai tukimuotoista rahoitusta. Julkista rahoitusta voi hakea yrityksen tilanteen, tavoitteiden ja sen toiminnan mukaan seuraavilta tahoilta: Business Finland, ELY-keskus, Euroopan aluekehitysrahasto, Finnfund, Finnpartnership, Finnvera tai Suomen Teollisuussijoitus.

Julkisen rahoituksen saaminen edellyttää usein myös muiden rahoituslähteiden käyttämistä, kuten omarahoitusta, pankkilainaa tai rahoitusyhtiön myöntämää yrityslainaa.

Business Finland

Business Finalnd (entinen Tekes) on julkinen toimija, jolta voi hakea innovaatiorahoitusta, rahoitusta tutkimuksiin tai apua kansainvälistymiseen. Business Finlandin vastuualueisiin kuuluvat myös matkailun ja investointien edistäminen Suomeen.

Business Finlandin asiakkaita ovat Suomeen rekisteröidyt yritykset, jotka tavoittelevat kasvua ja kansainvälistä liiketoimintaa. Rahoituskohteiden valinnassa painotetaan kasvuhalun ja -kyvyn lisäksi tiimiä, tiimin laajaa osaamista sekä liikeidean kansainvälistä kilpailuetua. Lisäksi rahoitettavalta yritykseltä vaaditaan riittävää omarahoitusosuutta ja resursseja kasvun aikaansaamiselle.

Yksityisten yritysten lisäksi Business Finland rahoittaa tutkimusorganisaatioita, joiden hankkeet luovat edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle ja kansainväliselle kasvulle.

Rahoituksen saamiseen Business Finlandilta vaikuttavat seuraavat tekijät:

 • Hakijan käytettävissä olevat resurssit ja tilanne
 • Yrityksen henkilöstön osaaminen
 • Rahoitettavan projektin sisältö
 • Markkinapotentiaali ja saavutettava kilpailuetu
 • Yrityksen halu kansainvälistyä tai kasvaa kansainvälisesti

Rahoituksen myöntäminen edellyttää yritykseltä hyvää maksuvalmiutta, asianmukaisesti hoidettua hallintoa, verojen ajantasaisuutta, tarkkaa projektisuunnitelmaa, Business Finlandin ulkopuolista rahoitusta, tuotteen tai palvelun merkittävää kilpailuetua sekä projektin laaja-alaista vaikutusta rahoitettavalle yritykselle.

Business Finlandin myöntämä rahoitus maksetaan yrityksen toimittamien raporttien ja kustannustilitysten perusteella.

Business Finlandin myöntämä rahoitus voi tulla kyseeseen näissä tilanteissa:

 • Yritys hakee voimakasta kasvua ulkomailta
 • Yrityksellä on myös muita rahoituslähteitä
 • Rahoituksen saamisella ei ole kiire

Lue lisää Business Finlandin rahoituspalveluista täältä.                       

ELY-keskus

ELY-keskuksen tehtävänä on turvata maaseudun elinvoimaisuutta sekä kehittää maaseutuelinkeinoja. ELY-keskukselta voi hakea avustusta yrityksen kehittämiseen silloin, kun yrityksen toimiala vastaa ELY-keskuksen vastuualueita.

Avustusta voi saada yritys, jolla on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja se omaa riittävän määrän resursseja kehitystoimenpiteiden toteuttamiselle.

ELY-keskuksen tuki perustuu julkisesti jaettuihin määrärahoihin ja sitä on mahdollista saada yrityksen koon sekä sijainnin mukaan korkeintaan 10-35 % avustuksen perusteena olevista menoista. Kehittämistoimenpiteisiin liittyvistä palkka-, konsultointi-, matka-, sekä messukuluista tai muista näihin rinnastettavista menoista voi hakea tukea 50 % saakka.

Myönnetty avustus maksetaan yritykselle jälkikäteen yhdessä tai kahdessa erässä.

Milloin ELY-keskuksen avustus voi tulla kyseeseen?

 • Yrityksellä on edellytykset jatkuvaan ja kannattavaan toimintaan.
 • Voit sitoutua yritystoiminnan jatkamiseen vähintään kolmeksi vuodeksi.
 • Yritys toimii jollakin seuraavista toimialoista: Kalastus tai vesiviljely, maantieliikenne, maatalous, ympäristö- tai luonnonvarat.

Voit lukea lisää ELY-keskuksen avustuksista täältä.

Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan aluekehitysrahaston tehtävänä on vahvistaa taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa vähentämällä eri alueiden välisiä kehityseroja.

Rahaston varat jaetaan EU:n sisällä ja viimeisimmästä vuosina 2014-2020 käytössä olleesta budjetista suomeen on myönnetty varoja noin 0,2 %. Valtaosa rahaston varoista jaetaan julkisille toimijoille, kouluille tai yhdistyksille, mutta myös yksityisen sektorin toimijan on mahdollista hakea avustusta rahastosta. Varojen jakaminen tapahtuu EU:n toimenpideohjelmien mukaisesti ja rahoituksen kohteena olevan hankkeen on oltava linjassa EU:n investointitavoitteiden kanssa.

Milloin rahoitusta voi saada Euroopan aluekehitysrahastosta?

 • Hankkeesi on linjassa EU:n investointitavoitteiden kanssa
 • Yritys noudattaa julkisia hankintoja koskevia EU-sääntöjä

Voit lukea rahastosta lisää EU-komission sivuilta.

Finnfund

Finnfund on Suomen valtion, Finnveran ja Elinkeinoelämän keskusliiton omistama ja hallinnoima kehitysrahoittaja. Finnfundin kautta on mahdollista saada rahoitusta hankkeille, jotka liittyvät kestävään kehitykseen sekä kehitysmaiden sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen parantamiseen.

Finnfundin tekemillä investoinneilla on kolme pääkriteeriä; taloudellinen kannattavuus, vastuullisuus sekä kehitysvaikutukset. Kutakin investointia arvioidaan näiden kriteerien perusteella ennen sijoituspäätöstä ja niiden toteutumista seurataan investoinnin elinkaaren ajan. Vuosittain Finnfund tekee noin 20-30 uutta sijoitusta kehitysmaissa toimiviin tai näihin tähtääviin yrityksiin.

Milloin Finnfundin rahoitus voi tulla kyseeseen?

 • Yritys toimii kehitysmaissa
 • Yrityksen toiminta on linjassa Finnfundin tavoitteiden ja vastuualueiden kanssa
 • Olet valmis käymään läpi n. 3-4 kuukautta kestävän investointiprosessin

Lue lisää Finnfundista täältä.

Finnpartnership

Finnpartnership voi myöntää tukea kehitysmaihin suuntautuvan pitkäaikaisen ja liiketaloudellisesti kannattavan toiminnan valmistelukustannuksiin. Näitä kustannuksia voivat olla esimerkiksi yhteisyrityksen perustaminen kehitysmaahan paikallisen toimijan kanssa tai tytäryhtiön perustaminen kehitysmaahan. Tukea ei myönnetä esimerkiksi puhtaasti vientiin tähtääviin hankkeisiin.

Milloin Finnpartnershipin tuki on mahdollista?

 • Hanke liittyy kehitysmaihin suuntautuvaan pitkäaikaiseen ja kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävän liiketoiminnan aloittamiseen.
 • Tarvittava rahoitus kohdistuu selvitys- tai koulutusvaiheeseen.
 • Hankkeella on myönteisiä kehitysvaikutuksia kohdemaassa.
 • Olet valmis käymään läpi n. 4-5 kuukautta kestävän hakemusprosessin.

Lue lisää Finnpartnershipistä täältä.

Finnvera

Finnvera on Suomen valtion omistama erikoisrahoitusyhtiö. Sen toiminnan päätarkoituksena on tarjota yrityksille lainoja, takauksia, pääomasijoituksia sekä vientitakuita. Finnvera pyrkii toiminnallaan täydentämään rahoitusmarkkinoita. Finnveran yritysrahoituksen perusedellytyksenä on, että yrityksellä on toimiva liikeidea, jolla on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Finnvera voi myöntää lainoja myös itse, mutta yhä useammin se myöntää yrityslainalle tai luotolle osittaisen takauksen ja itse rahoitus haetaan luottolaitoksesta.

Tuotekehitysvaiheessa oleville startup -yrityksille Finnvera ei pääsääntöisesti myönnä rahoitusta, vaan tällöin ensisijaisina rahoitusmuotoina toimii omarahoitus tai pääomasijoitukset. Myös Business Finlandin avustusrahoitus voi tulla kysymykseen osana startup -yrityksen rahoitusta.

Finnveran vieraan pääoman muotoinen rahoitus voi tulla kysymykseen siinä vaiheessa, kun yrityksellä on jo liiketoimintaa. Poikkeuksena voi olla Finnveran myöntämä alkutakaus, jonka tarkoituksena on auttaa uusia pk-yrityksiä saamaan rahoitusta pankista käyttöpääomaksi tai investointitarpeisiin. Alkutakauksen voi saada yritys, joka on alle kolme vuotta vanha ja jonka omistajat ovat yksityishenkilöitä. Alkutakauksen osuus voi olla korkeintaan 80 % tarvittavasta lainasummasta, mutta kuitenkin korkeintaan 80 000 euroa yritystä kohden.

Alkutakauksessa edellytetään yrityksen pääosakkaiden antamaa omavelkaista takausta, joiden tulee kattaa 25 % Finnveran antaman takauksen määrästä. Finnvera perii alkutakauksesta 1 % toimitusmaksun sekä vuosittaisen 3 %:n takausprovision pankin ilmoittamasta takaussaldosta.

Finnveran rahoitus- tai takausratkaisut voivat olla saatavilla seuraavissa tilanteissa:

 • Yritystoiminnan kasvattaminen
 • Käyttöpääoman tarve
 • Omistajanvaihdos ja liiketoimintakauppa
 • Liiketoiminnan kansainvälistäminen
 • Vientikauppa tai vientitakuut
 • Siltarahoitus, jolla paikataan ELY-Keskuksen tai Business Finlandin myönteisen avustuspäätöksen ja avustuksen maksatuksen välistä käyttöpääoman tarvetta

Lisää tietoa Finnveran rahoitus- tai takausvaihtoehdoista löydät täältä.

Suomen Teollisuussijoitus

Suomen Teollisuussijoitus on valtion omistama pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa pääosin kasvuvaiheessa tai kansainvälistymisen kynnyksellä oleviin yrityksiin. Sijoitukset tehdään suomalaisiin tai Suomessa toimiviin yrityksiin, mutta sijoituksen voi saada myös ulkomaiseen kohteeseen, jos sijoitus käytetään liiketoiminnan kehittämiseen Suomessa.

Suomen Teollisuussijoitus (TESI) sijoittaa yrityksiin markkinaehtoisesti ja samoin ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa. TESI:n roolina on toimia sijoituksissaan aktiivisena vähemmistöomistajana ja tukea yritystä kasvustrategian toteuttamisessa.

Venture capital -vaiheen sijoituksissa Suomen Teollisuussijoituksen sijoituskohteet ovat yrityksiä, joilla on edellytykset voimakkaaseen kansainväliseen kasvuun. Tämän vaiheen yrityksissä sijoitussummat ovat tyypillisesti 1,5 m€ - 5m € ja sijoitukset tehdään aina yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Näissä kohdeyhtiöissä Suomen Teollisuussijoituksen pääpaino on digitaalista liiketoimintaa, terveysteknologiaa tai cleantechiä harjoittavissa yhtiöissä.

Kansainvälistyvä kasvuyritys voi saada Suomen Teollisuussijoitukselta sijoituksen kasvustrategian toteuttamiseen ja sijoituksen määrä voi olla korkeintaan 50 % kokonaissijoitussummasta.

Kasvuun tähtäävissä sijoituksissa sijoitukset tehdään yleensä kotimaisten tai kansainvälisten pääomasijoitusrahastojen, eläkeyhtiöiden tai yksityisten sijoittajien kanssa. Näiden kohdeyritysten koko on tyypillisesti 15 – 300 m€ ja sijoitusten koko vaihtelee 5 – 20 miljoonan euron välillä.

Teollisissa sijoituksissa sijoitukset tehdään merkittäviä investointeja tai yritysjärjestelyjä varten. Näillä sijoituksilla on vahva Suomi -paino ja rahoitustarpeet voivat liittyä esimerkiksi uusiin tehtaisiin, laitteisiin tai toiminnan laajentamiseen. Rahoitusjärjestelyn jälkeen Suomen Teollisuussijoitus osallistuu liiketoiminnan kehittämiseen pääasiassa hallitus- ja strategiatasolla.

Yhtenäistä Suomen Teollisuussijoituksen tekemille sijoituskohteille on pyrkimys kansainväliseen kasvuun tai merkittävien yritysjärjestelyjen toteuttaminen kotimaassa tai kansainvälisesti.

Milloin Suomen Teollisuussijoituksen tekemä sijoitus voi tulla kyseeseen?

 • Yrityksellä on myös muita sijoittajia
 • Yritys tähtää voimakkaaseen kasvuun tai kansainvälistymiseen

Lue lisää sijoitus- ja rahoitus mahdollisuuksista täältä.

Team Finland

Team Finland -verkoston tehtävänä on edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Organisaatio kokoaa yhteen kansainvälistymistä, investointeja sekä Suomen maakuvaa edistävät julkiset toimijat ja niiden palvelut. Verkoston tarkoituksena on koota yrityksen tarvitsema palvelukokonaisuus neuvonnasta aina rahoitukseen saakka.

Team Finland ei myönnä rahoitusta, vaan auttaa yritystä löytämään oikean rahoituskumppanin julkisten toimijoiden joukosta.

Milloin kannattaa kääntyä Team Finlandin puoleen?

 • Olet kartoittamassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tarvitset tietoa markkinoista eri puolilla maailmaa.
 • Tarvitset neuvoja tai sparrausta kansainvälistymiseen.
 • Tarvitset tukea julkisen rahoituksen hakemiseen.      

Yrityksen tuet ja avustukset

yrittäjä

Pankkien tai rahoituslaitosten myöntämien yrityslainojen sekä sijoittajien ja julkisten tahojen tekemien sijoitusten tai avustusten lisäksi yritykselle on saatavissa myös erilaisia tukia. Tukien myöntämisestä vastaavat julkiset tahot ja kerromme näistä alla lyhyesti.

Starttiraha

Starttirahan tarkoituksena on edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Starttiraha turvaa yrittäjän toimeentuloa yrityksen käynnistämiseen kuluvalta ajalta. Starttiraha vastaa suuruudeltaan peruspäivärahaa (700 euroa kuukaudessa) ja sitä voi saada enintään 12 kuukauden ajalta.

Starttiraha on tuki -muotoinen korvaus ja sitä haetaan TE-toimistosta. Tuen myöntämisen perusedellytys on, että yrittäjyys on tukea hakevalle henkilölle sopiva keino työllistää itsensä.

Tuen myöntämisen edellytyksiä ovat:

 • Yrittäjyyden täytyy olla päätoimista
 • Hakijalla on riittävät edellytykset yritystoiminnan pyörittämiselle
 • Yrityksellä on mahdollisuudet jatkuvaan ja kannattavaan liiketoimintaan
 • Starttiraha on tarpeellinen hakijan toimeentulon turvaamiseksi
 • Yritystoiminta aloitetaan vasta sen jälkeen, kun tuki on myönnetty

Tuen myöntämiseksi TE-toimisto arvioi yrityksen aiotun toimialan kilpailutilanteen, suunnitelmasi yritystoiminnasta ja liikeideasta, sekä yritystoiminnan tarpeellisuuden paikkakunnalla. Starttiraha maksetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen hakijan tekemän maksatushakemuksen perusteella.

Milloin starttirahaa kannattaa hakea?

 • Olet perustamassa uutta yritystä.
 • Tarvitset tukea oman toimeentulosi turvaamiseksi yritystoiminnan alkuvaiheessa.

Lue lisää starttirahasta täältä.

Palkkatuki

Palkkatuki on työ- ja elinkeinotoimiston yritykselle myöntämää tukea, jota voi hakea työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Tukea voidaan myöntää siinä tapauksessa, että työnhakija ei muutoin työllisty avoimille työmarkkinoille tai sijoitu koulutukseen.

TE-toimisto harkitsee tapauskohtaisesti, milloin työnhakijan sijoittumista työelämään voidaan avustaa palkkatuen muodossa. Palkkatuen määrä sekä enimmäiskesto määräytyvät palkattavan henkilön työttömyysjakson perusteella. Tuen määrä on suurempi ja sen kesto on pidempi, mitä kauemmin palkattava henkilö on ollut työttömänä.

Jos tuella palkattava henkilö on ollut työtön alle 12 kuukautta, palkkatukea voidaan myöntää 30 % palkkauskustannuksista enintään kuuden kuukauden ajan. Vastaavasti 24 kuukautta työttömänä olleen henkilön palkkaamiseen voidaan myöntää tukea jopa 50 % 12 kuukauden ajalle.

Palkkatukea voi saada myös oppisopimuskoulutukseen palkattavan henkilön palkkakustannuksiin.

Milloin palkkatukea kannattaa hakea?

 • Olet palkkaamassa pidempään työttömänä ollutta henkilöä.
 • Olet palkkaamassa työntekijää oppisopimuskoulutukseen.

Lue lisää palkkatuesta TE-palvelujen sivuilta.

Loppusanat      

Yritykselle on saatavissa laina-, tuki- tai avustusmuotoista rahoitusta monilta eri toimijoilta. Osa näistä tahoista toimii puhtaasti markkinaehtoisesti, kun taas osan tarkoituksena on edistää suomen kilpailukykyä maailmalla. Osa toimijoista puolestaan pyrkii varmistamaan talouden rattaiden pyörimisen kotimaassa ja antaa tukea alkavaan yritystoimintaan tai työntekijöiden palkkaamiseen.

Yritysrahoituksen hakeminen on aikaa vievä prosessi, joten toivottavasti tämä katsaus eri rahoitus- ja lainavaihtoehtoihin auttaa sinua löytämään yrityksellesi sopivimman rahoitusmuodon helposti.

Aiheesta muualla:

https://www.suomi.fi/yritykselle/

https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/oulu/toimiva-yrittaja/rahoitus/leasing-ja-osamaksu/