Integritetspolicy

Sortter värdesätter din integritet. Följande utlåtanden gäller datainsamling, informationssäkerhet och dataskydd, och de gäller för alla användare, inklusive sökande och andra registrerade personer som använder denna webbplats (nedan ”du”). Vår integritetspolicy kan variera inom de länder som vi är verksamma i på grund av lokal praxis och lagstadgade krav. Läs denna integritetspolicy noggrant. Om du har frågor kan du kontakta oss på adressen  dpo@sortter.com.

Sortter är en mäklare som förmedlar produkter och tjänster som leverantörer av finansiella tjänster (banker, kreditinstitut, försäkringsbolag) tillhandahåller privata personer och företagskunder. I egenskap av förmedlare samlar och lagrar vi rutinmässigt personuppgifter om kunder som använder våra tjänster i syfte att hitta den bästa möjliga finansiella produkten eller tjänsten.

Avtal – Ett avtal mellan Sortter och användaren som godkänner plattformens användningsvillkor och denna integritetspolicy.

Dataskyddsbestämmelser – Lag och förordningar som tillämpas vid behandling av personuppgifter, som till exempel EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Sortter – Sortter Oy, FO-nummer 2954352-7. Företaget är registrerat på adressen Bulevarden 21, 00180 Helsingfors. Telefonnummer: 09 8566 5550. E-postadress: asiakaspalvelu@sortter.fi;

Den allmänna dataskyddsförordningen – En förordning (EU) 2016/679 som utfärdades av Europaparlamentet och rådet den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av uppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

Personuppgifter – Alla sådana uppgifter som kan förknippas med en identifierad eller identifierbar fysisk person (Registrerad)

Behandling – En åtgärd eller serie av åtgärder som utförs gällande Personuppgifter eller datagrupper som innehåller Personuppgifter, antingen genom automatisk eller manuell databehandling, i syfte att samla in, lagra eller ändra data, bevilja behörigheter eller överföra, visa eller granska förfrågningar osv.

Användare – Ansökaren är en fysisk person som agerar på sin egen eller sin medsökandes eller företagskunds räkning och som använder, har använt eller har uttryckt sin avsikt att använda de tjänster som tillhandahålls av Sortter.

Sortter ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. När det gäller din ansökan är de den personuppgiftsansvarige som avses i den allmänna dataskyddsförordningen.

På behandlingen av dina personuppgifter tillämpas Finlands lag.

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

 • Om du är en användare som planerar att använda våra tjänster, ger du dina personuppgifter till oss direkt då du fyller i ansökningsformuläret för att hitta en lämplig finansieringstjänst eller produkt.
 • Om du är användarens medsökande, ska du ge användaren tillstånd att ge dina personuppgifter till oss.
 • Vi samlar personuppgifter också automatiskt när du använder vår webbplats. Denna typ av insamling beskrivs närmare i vår cookiepolicy, som finns här.
 • Vi samlar in dina personuppgifter från kreditupplysningstjänster (Asiakastieto och/eller Bisnode) och adressregister (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) för att kunna erbjuda välinriktade erbjudanden från leverantörer av finansieringstjänster. Vi verifierar din identitet och utför kreditupplysningar och riskbedömningar med hjälp av dessa databaser. Vilka personuppgifter vi behöver beror på vilka tjänster du begär.

De insamlade personuppgifterna behövs för de ändamål som beskrivs nedan.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • på vår plattform (”Tjänsten”) erbjuda en förmedlingstjänst som fungerar inom finanssektorn och representerar flera olika finansinstitut. Detta inkluderar att vi granskar de uppgifter du uppgav i ansökningsformuläret och dina kreditupplysningar och gör en riskbedömning för att kunna ge bästa möjliga offert på den tjänst du är intresserad av.
 • övervaka att användaren följer plattformens användningsvillkor när hen använder Tjänsten
 • få anonym statistik och analyser om marknadstrender
 • skicka kommersiella meddelanden (direktmarknadsföring) genom olika kanaler, som till exempel e-post och andra liknande elektroniska medier, om våra tjänster och produkter samt andra finansiella tjänster som kan vara av intresse för dig.
 • för dessa ovan nämnda syften behandlar vi följande personuppgifter:
 • personuppgifter (såsom namn, födelsedatum, personnummer, nationalitet, person i politiskt utsatt ställning)
 • kontaktuppgifter (såsom telefonnummer, e-postadress)
 • information om anställningsförhållanden (såsom nuvarande och tidigare arbetsgivare och titel, utbildningsnivå)
 • ekonomisk information (såsom lön, inkomster, egendom, skulder, fastigheter, bostadstyp, bankkonto (IBAN), civilstånd, hushållstyp)
 • kommunikation (såsom e-postmeddelanden, inspelade samtal)
 • inloggningsuppgifter för Sortters webbplats
 • information relaterad till Sortters tjänster (såsom uppgifter om ansökans behandling eller dess upphörande samt skickade ansökningar, förfrågningar och klagomål). 
 • den medsökandes uppgifter (såsom namn, födelsedatum, personnummer, nationalitet)

Den rättsliga grunden för att behandla de uppgifter du uppgav i ansökan samt för att utföra kreditupplysningar och riskkontroller- och bedömningar är  avtalsförhållandet  mellan dig och Sortter samt Sortters berättigade intresse att säkerställa din pålitlighet och kreditvärdighet.  Behandlingen av uppgifter gör det möjligt för oss att erbjuda vår Tjänst till dig.

Vi behöver ditt frivilliga  samtycke för att kunna behandla de personuppgifter  som Tjänstens användning förutsätter, använda din aktivitetsinformation på vår plattform samt utföra anonyma analyser och statistiska undersökningar. Vi behöver ditt samtycke för att kunna skicka dig erbjudanden och marknadsföringsmaterial som rör våra tjänster och produkter. Eftersom behandlingen av uppgifter grundar sig på ditt samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som nämns nedan. Observera att även om du återkallar samtycket, påverkar det inte den behandling av personuppgifter som utfördes tidigare.

När det gäller tjänsten är vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter på ett sätt som möjliggör direktmarknadsföring och förebyggande av bedrägerier.

Vårt berättigade intresse möjliggör att vi kan använda riktad direktmarknadsföring för att erbjuda tjänster och produkter till dig om du är vår kund eller har nyligen använt våra tjänster. När vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vårt berättigade intresse, beaktar vi situationen och överväger de eventuella effekterna behandlingen har på dig samt de rättigheter du har enligt dataskyddslagen och andra relevanta lagar. Kom ihåg att du har rätt att när som helst förbjuda direktmarknadsföring genom att klicka på avregistreringslänken eller genom att kontakta vår kundtjänst (kontaktuppgifterna ges nedan).

Vi har lagstadgade skyldigheter när det gäller till exempel att förhindra penningtvätt och finansiera terrorism.

Finansinstitut (banker, kreditinstitut, försäkringsbolag) som tillhandahåller en finansiell tjänst eller produkt på din begäran.

Enligt artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen ska du informeras om tillhandahållandet av tjänsten kräver att Sortter lämnar ut dina personuppgifter till finansieringsinstitutet, vilket betyder i praktiken att Sortter förmedlar den ansökningsformulär du lämnade in. Finansieringsinstitutet använder dina personuppgifter endast för att behandla avtalet för den finansieringsprodukt du begärt samt för att identifiera dig och verifiera dina uppgifter samt för att behandla dina personuppgifter för att bedöma din kreditvärdighet (”poängsättning”) innan ni tecknar ett avtal om lån eller annan finansiell produkt.

Tjänsteleverantörer som fungerar som personuppgiftsbiträde och behandlar dina uppgifter för Sortters räkning enligt kraven i den allmänna dataskyddsförordningen.

Sortter använder följande slags personuppgiftsbiträden: juridiska och andra rådgivare samt aktörer som levererar datalagringstjänster, kundtjänst, marknadsföring, enkätundersökningar, e-posttjänster, SMS-tjänster, faktureringstjänster eller återuppringningstjänster.

Vi är också skyldiga att anmäla alla händelser eller åtgärder som indikerar eller som vi vet har att göra med penningtvätt till den myndighet som saken rör.

Vi överlåter dina personuppgifter till en tredje part endast om detta avtal eller lagen som tillämpas kräver det (till exempel i sådana fall där Sortter måste överlåta uppgifter till myndigheter) eller med ditt samtycke.

Vi överlämnar dina personuppgifter till våra revisorer och den eventuella lagstadgade tillsynsmyndigheten. Då är den rättsliga grunden för överlämnandet Sortters lagstadgade skyldighet.

Sortter och dess personuppgiftsbiträden överför inte dina personuppgifter utanför EES.

Sortter använder profilering för att avgöra om den utvalda leverantören av finansiella tjänster helt eller delvis kan godkänna eller avslå kundens ansökan.

Beslutet baseras på de uppgifter du uppgav i ansökningsformuläret och på information som hämtats från utomstående källor, som offentliga och privata register och andra tredje parter. Inga särskilda kategorier av personuppgifter (t.ex. hälsouppgifter eller genetiska uppgifter) behandlas såvida de inte behövs för en viss produkt, t.ex. en försäkring.

Profilering och automatiserat beslutsfattande är nödvändiga för att tjänsteavtalet ska kunna uppfyllas. 

Det automatiserade beslutsfattandet hjälper oss att bekräfta din identitet och välja potentiella parter som levererar bank-, försäkrings- och finansiella tjänster som motsvarar de behov du beskriver i din ansökan. Automatiserat beslutsfattande hjälper oss också att minimera risken för mänskliga misstag, diskriminering och maktmissbruk samt, med tanke på hur många ansökningar Sortter får, påskynda beslutsprocessen.

Det automatiserade beslutsfattandet kan hindra dig från att få lån eller en annan produkt. Om du vill överklaga beslutet kan du kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

När du använder Sortters tjänster får Sortter information om din betalningsförmåga. Sortter använder informationen för sin profilering för att erbjuda dig tjänster på eget initiativ (via direktmarknadsföring, förutsatt att du har tillåtit det). I detta fall är den rättsliga grunden för behandlingen Sortters berättigade intresse att marknadsföra sin Tjänst. Profileringen kan betyda att vissa användare inte får dessa erbjudanden. Profileringen har dock ingen rättsverkan eller annan väsentlig påverkan på dig.

Personuppgifterna du lämnar till Sortter sparas så länge du är en registrerad användare av vår plattform. Om du använder din rätt att återkalla ditt samtycke kommer vi att förhindra att dina uppgifter används under den lagstadgade preskriptionstiden. När den lagstadgade preskriptionstiden har gått ut, raderar vi användarens personuppgifter.

Sortter lagrar dina personuppgifter enligt allmänna bestämmelser så länge de behövs för de ändamål de har samlats in för, så länge Sortter behöver dem för att skydda sina rättigheter eller så länge den tillämpade lagstiftningen kräver. Observera att om samma personuppgifter används för olika ändamål, tillämpas den längsta möjliga lagringsperioden på personuppgifterna. Den längsta lagringstiden är den preskriptionstid som gäller för affärstransaktioner, det vill säga högst 5 år från användarkontots stängningsdatum.

När det gäller de dataskyddsbestämmelser som ska tillämpas har du alla rättigheter som den Registrerade har i fråga om dina personuppgifter. Till dessa hör rätten att:

 • begära tillgång till dina personuppgifter
 • få en kopia på dina personuppgifter
 • begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som rör dig
 • begära radering av dina personuppgifter
 • begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 • överföra dina personuppgifter
 • invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grundval av ett viktigt berättigat intresse då behandlingens syfte är direktmarknadsföring

Om du misstänker att dina rättigheter har kränkts, kan du skicka ett klagomål till:

 • vår kundtjänst (asiakaspalvelu@sortter.fi) eller
 • vårt dataskyddsombud eller
 • dataombudsmannens byrå: http://www.tietosuoja.fi/en/) eller
 • domstol, om du har misstänker att dina rättigheter har kränkts.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta Sortter på de nedan angivna kontaktuppgifterna.

Om Sortters policy för behandling av personuppgifter ändras eller om dessa policyer måste ändras på grund av tillämplig lagstiftning eller anvisningar som utfärdats av myndigheter, har vi rätt att ensidigt ändra dessa policyer när som helst. Vår senaste integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår webbplats och vi rekommenderar att du läser den minst varje månad.

Kontakta oss om du har frågor om hur Sortter behandlar dina kontaktuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter som registrerad.

Sortter har utsett ett dataskyddsombud som du kan också kontakta i dessa frågor på adressen dpo@sortter.com.

Avida Finans AB (publ) filial i Finland - https://www.avidafinance.com/fi-fi/avidasta/henkilotiedot/

GCC Capital AB, filial i Finland - https://www.balanzia.fi/rekisterinpitaja

Fellow Finance Oyj - https://www.fellowfinance.fi/yleiset/tietosuojaseloste

Lainaamo Oy - https://www.lainaamo.fi/yleiset/tietosuojaseloste

Fixura Ab Oy - https://www.fixura.fi/fi-fi/tietosuoja

GF Money Oyj - https://gfmoney.fi/tietosuoja

Mash Finance Oyj - https://www.euroloan.fi/tietosuoja

My Lender Oy - https://www.mylender.fi/rekisteriseloste

Resurs Bank - https://www.resursbank.fi/tietoja-meista/loukkaamattomuus-ja-turvallisuus/

Tact Finance Oyj - https://www.saldo.com/tact-finance/rekisteriseloste

Surimo Finance Oy - https://surimo.fi/rekisteriseloste

TF Bank AB, Suomen sivuliike - https://www.halino.fi/tietosuoja-ja-tietoturva/

TF Bank AB, Suomen sivuliike - https://www.credento.fi/tietosuoja-ja-tietoturva/

Aurajoki Nordic Oy - https://www.laina.fi/tietosuojaseloste/

Aurajoki Nordic Oy - https://www.risicum.fi/tietosuojaseloste

Kaarna laina - https://kaarnalaina.fi/tietosuoja/

Bigbank AS Suomen sivuliike - https://www.bigbank.fi/modals/rekisteriseloste/