Yritysrahoitus pk-yrityksille – hyödynnä eri vaihtoehdot
Takaisin blogiin
# Yrittäjyys

Päivitetty:

Kirjoittaja Teija

Kirjoittaja:

Teija Välinoro

Sisältövastaava Sere

Laatuvarmistettu:

Sere Hanski

Laatuvarmistettu

Yritysrahoitus pk-yrityksille – hyödynnä eri vaihtoehdot

Lähes jokaisen yrityksen elinkaaren aikana tulee vastaan rahoituskysymysten ratkaiseminen – kasvu, tuotekehitys tai liiketoiminnan kansainvälistyminen vaativat investointeja. Julkinen rahoitus ja yrityslaina mahdollistavat niin mittavat kasvuhankkeet kuin pienimuotoisemman liiketoiminnan kehittämisen ja vakauttamisen.

Yrityksen rahoitustarpeet vaihtelevat yrityskohtaisesti riippuen yrityksen elinkaaren vaiheesta, tilanteesta ja liiketoiminnan tavoitteista. Rahoitus turvaa kassan riittävyyden isoihin projekti-investointeihin tai laajamittaiseen kehitystyöhön, jolla mahdollistetaan yrityksen kasvu ja kilpailukyky. 

Yritysrahoituksella yritys voi varmistaa

 • riittävän käyttöpääoman
 • kasvun vaatimien kehitystoimien toteuttamisen
 • kilpailukyvyn vahvistamisen 
 • investoinnit kestävään kehitykseen
 • nopean reagoinnin muuttuviin tilanteisiin. 

Yleisimmät yritysrahoituksen keinot ovat julkinen rahoitus eli suorat tuet tai avustukset sekä yrityslaina. Näiden merkittävin ero on rahoituksen käyttökriteereissä, hakuprosessissa sekä siinä, onko raha käytettävissä heti vai viiveellä maksettuja kuluja vastaan.

4,6
Perustuu 530 arvosteluun.
powered by

Suunnitelmallisuus varmistaa rahoitusten oikea-aikaisuuden

Oikein ajoitettu yritysrahoitus vaatii suunnitelmallisuutta. Eri rahoitusvaihtoehdoissa myöntämiskriteerit vaihtelevat, joten aihe vaatii riittävää perehtymistä ja valmistelua. Yrityksen rahoituspolku tarkoittaa useamman vuoden suunnitelmaa siitä, miten eri rahoitusmuotoja hyödynnetään toiminnan tavoitteelliseen kehittämiseen. Ennakointi on tärkeää, sillä joidenkin rahoitusten ehtona on, ettei hanketta ole vielä aloitettu ennen hakemuksen tekoa ja päätöksen saamista, tai rahoitus on haettavissa vain tietyllä ajanjaksolla. 

Siihen, mitä rahoitusvaihtoehtoja yrityksellä on käytettävissä, vaikuttavat muun muassa 

 • rahoituksen kiireellisyys
 • rahoituksen käyttökohde tai kehittämishankkeen tavoite
 • tarvittava rahoituksen määrä
 • yrityksen ikä. 

Yrityslaina tai muut pankkien tarjoamat rahoitusinstrumentit, kuten luotollinen tili tai luottolimiitti, sopivat nopeaan tarpeeseen ja tuovat pitkällä aikavälillä vakautta kassaan. Yrityslainaa voi hakea hyvin monipuolisesti eri tarpeisiin, eikä sitä ole rajattu tiettyihin käyttökohteisiin. Lainan saamisen edellytyksenä on kestävällä pohjalla oleva liiketoiminta.

Julkinen rahoitus edellyttää, että rahoitusta haetaan sellaisiin toimiin, joilla on alueellista tai kansallista vaikutusta, kuten yrityksen kasvun tuomat työpaikat tai kestävän kehityksen edistäminen. Tuet eivät yleisesti ottaen ole tarkoitettu yrityksen perustoimintojen rahoittamiseen, vaan tietyn rajatun hankkeen toteuttamiseen. 

Yrityksen ikä vaikuttaa muun muassa haettavissa oleviin tukiin: osa pk-yrityksille suunnatuista tuista tai avustuksista edellyttävät, että yrityksellä on takanaan jo muutama toimintavuosi, ja osa on suunnattu yrityksen alkutaipaleelle – tämäkin on hyvä ottaa suunnittelussa huomioon. 

Yrityksen rahoituspolkua suunniteltaessa tulee muistaa julkiseen rahoitukseen tai etuuksiin liittyvä de minimis -tukien yrityskohtainen enimmäismäärä. De minimis on “vähämerkityksinen tuki”, mikä tarkoittaa, ettei se vaikuta yritysten kilpailuasetelmaan. Julkisen rahoituksen yhteydessä on mainittu, kuuluuko se de minimis -tuen piiriin. 

Tärkeää tietää de minimis -tuista:

 • Yritykselle myönnettyjen tukien yhteismäärä ei saa ylittää 300 000 euroa kolmen vuoden ajanjaksolla.
 • Tuen piiriin sisältyy erilaisia avustuksia, takauksia,  lainoja, verohelpotuksia ja muita etuuksia.
 • Tukia myöntävät muun muassa kunnat, maakuntien liitot, ministeriöt, Business Finland, Finnvera ja ELY-keskukset.
 • Yritys on velvollinen seuraamaan myönnettyjen tukien kokonaismäärää.
Oikein ajoitettu yritysrahoitus vaatii suunnitelmallisuutta. Eri rahoitusvaihtoehdoissa myöntämiskriteerit vaihtelevat, joten aihe vaatii riittävää perehtymistä ja valmistelua.

Suorat tuet ja avustukset kehittämishankkeiden toteuttamiseen

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023 yritystukea sai Suomessa 18 889 yritystä. Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä kansainvälistymiseen ja yritystoimintaan suoria tukia myönnettiin eniten, toiseksi eniten tukia myönnettiin energian tavoiteluokkaan. Myönnetyistä tuista noin neljännes jakautuu pienille- ja keskisuurille yrityksille. 

Suoria tukia kehityshankkeisiin voi hakea muun muassa Business Finlandin ja ELY-keskuksien kautta sekä myös EU-rahoituksista. Tukien ja avustusten pääpaino on tutkimuksessa, kehittämisessä ja kasvun rakentamisessa. 

Business Finland tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja yrityksen kehittämiseen. Esimerkiksi Market Explorer -rahoituson tarkoitettu kansainvälisen markkinatilanteen tutkimiseen, kun taas Tutkimus- ja kehitysrahoitus merkittävään kasvuun tähtäävien kehityshankkeiden toteuttamiseen.

ELY-keskuksien kautta pk-yritys voi hakea kehittämisavustusta olemassa olevan tai uuden liiketoiminnan kehittämiseen, minkä tavoitteena on parantaa kasvun edellytyksiä ja yrityksen kilpailukykyä. Huomioitavaa on, että määrärahat vaihtelevat alueittain, joten kaikilla alueilla investointeihin ei ole mahdollista saada tukea. 

Yhteistä monille julkisille avustuksille ja tuille on

 • tarkat kriteerit, mihin käyttötarkoitukseen tukea myönnetään
 • harkinnanvaraisuus ja kilpailu eri hakijayritysten välillä
 • tarkat raamit saatavilla olevaan rahamäärään ja käyttöaikaan
 • omavastuuosuus hankkeen kustannuksista 
 • avustus myönnetään toteutuneita kuluja vastaan jälkikäteen.

Eroja on paljon, joten haettavaan tukeen tai avustukseen tulee perehtyä huolellisesti ja mahdollisesti hyödyntää asiantuntijapalveluita hakemuksen teossa. Yrityslainoista tai takauksista poiketen suoria tukia voi tietyissä tilanteissa hakea useamman yrityksen tai organisaation muodostamaan yhteiseen kehityshankkeeseen.

Yksi hakemus, lukuisia lainapäätöksiä!

Finnveran takaus voi mahdollistaa lainan 

Suorien tukien haaste on niiden rajallinen saatavuus, eikä tukien saaminen yrityksen kehityshankkeeseen ole itsestään selvää. Toinen vaihtoehto on hakea lainaa kehitystarpeita varten. 

Valtio-omisteisen Finnveran takausta voi hyödyntää tilanteissa, joissa pankkilainan saamiseen tarvitaan vakuuksia. Finnvera ei siis myönnä rahoitusta, suoria tukia tai avustuksia, vaan jakaa rahoituksen riskiä muiden rahoittajien kanssa. 

Pk-yrityksille Finnveran tarjoaa muun muassa pk-takausta tai Finnvera-takausta. Ne auttavat saamaan pankista lainaa erilaisten investointien, käyttöpääomatarpeiden tai tuotekehityksen rahoittamiseen. Vähimmäisehtona takauksille on kotimaisuus, eli yritys on perustettu ja toimii Suomessa sekä kannattavan liiketoiminnan edellytysten täyttyminen. 

Finnvera takaa lainasta 50–80 % ja takauksen vähimmäismäärä on 10 000 euroa. Finnveran takaus ei ole maksutonta, vaan takauksista peritään takausprovisio ja toimitusmaksu, mikä tulee huomioida rahoituksen kokonaiskustannuksissa. 

Finnveran rahoitukseen voi sisältyä laskennallista de minimis -tukea, joka tarkoittaa, että myönnetyn rahoituksen hinta on alempi kuin EU-markkinahintataso. Tämä tulee huomioida yrityksen de minimis -tukien kokonaiskertymässä.

Yrityslaina on joustava yritysrahoituksen muoto

Suoriin tukiin tai avustuksiin verrattuna yrityslaina on nopea ja joustava rahoitusmuoto, eikä sen hakeminen vaadi yhtä mittavaa paperityötä kuin suorat tuet. Yrityslainaa voi hyödyntää hyvin erilaisiin tarpeisiin ilman tiettyjen käyttöehtojen täyttymistä tai raportointivaatimuksia, eikä lainan saamisesta tarvitse kilpailla muiden yritysten kanssa – riittää että yrityksen luottokelpoisuus ja maksukyky on riittävä. 

Joustavuuden varjopuolena ovat lainan kulut, joten varsinkin isojen hankkeiden rahoittamiseen riskit on arvioitava huolellisesti. Korko vaikuttaa suuresti lainan kokonaiskustannuksiin, joten yrityslaina tulisi aina kilpailuttaa ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Pankit ja rahoituslaitokset määrittelevät lainan korot omien kriteeriensä mukaisesti, mikä voi aiheuttaa suuriakin eroja myönnetyissä koroissa. 

Nopeinta yrityslainan kilpailutus on tehdä Sortterin kautta: saat yhdellä hakemuksella lainatarjoukset kymmeniltä eri luotonmyöntäjiltä. Yrityslainaa voi hakea vakuudellisena tai vakuudettomana. Vakuudellisen lainan korko on yleensä alhaisempi kuin vakuudettoman yrityslainan, mutta vakuudettoman lainan hakuprosessi on pääsääntöisesti nopeampi. Oikein mitoitettu laina tuo liikkumavaraa yrityksen kassaan ja mahdollistaa tärkeät investoinnit.

Kirjoittaja Teija

Kirjoittaja

Teija Välinoro

Teija on valmistunut tradenomiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja opiskelee parhaillaan työn ohessa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Kirjoittaminen on ollut Teijalle aina luontevaa niin vapaa-ajalla kuin työssäkin. Erilaisten tekstien suunnittelu ja tuottaminen ovat kuuluneet hänen työnkuvaansa reilun kuuden vuoden ajan. Pankki- ja rahoitusalan tekstejä Teija on tehnyt vuodesta 2023 alkaen.

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.

Takaisin blogiin